Ανοδος 33,6% στα καθαρά κέρδη του ΟΠΑΠ το α' τρίμηνο του 2023
Ανοδος 33,6% στα καθαρά κέρδη του ΟΠΑΠ το α' τρίμηνο του 2023

Ανοδος 33,6% στα καθαρά κέρδη του ΟΠΑΠ το α' τρίμηνο του 2023

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τη διανομή μεικτού ποσού € 0,70/μετοχή ως υπόλοιπο μερίσματος για τη χρήση 2022.
RE+D magazine
26.05.2023

Στα 118 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη του ΟΠΑΠ το α' τρίμηνο του 2023 (α’ τρίμηνο 2022: 88,3 εκατ. ευρώ), αυξημένα κατά 33,6% σε ετήσια βάση ή κατά 25,7% σε συγκρίσιμη βάση στα 118,3 εκατ. ευρώ, βοηθούμενα επίσης από τη μείωση της χρηματοοικονομικής μόχλευσης.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) α’ τριμήνου 2023 ανήλθαν σε 527,4 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 15,4% σε ετήσια βάση ως αποτέλεσμα του επιτυχημένου εμπορικού πλάνου και του γενικότερου θετικού κλίματος στις retail δραστηριότητες, με την εταιρεία να επιτυγχάνει σημαντική ανάπτυξη τόσο στο επίγειο όσο και στο διαδίκτυο.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) α’ τριμήνου 2023 αυξήθηκαν κατά 16,4% στα 196,5 εκατ. (α’ τρίμηνο 2022: 168,8 εκατ.) ή αυξημένα κατά 12,7% σε συγκρίσιμη βάση, ως αποτέλεσμα των αυξημένων εσόδων.

Ακόμη, τα λειτουργικά έξοδα α΄ τριμήνου 2023 διαμορφώθηκαν στα 88,9 εκατ., οριακά υψηλότερα κατά 0,4% σε ετήσια βάση (α’ τρίμηνο 2022 στα 88,6 εκατ.) "επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή μας στη συγκράτηση του λειτουργικού κόστους", σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας.

Η ανακοίνωση κάνει επίσης λόγο για ισχυρή ταμειακή θέση με το δείκτη Καθαρού Δανεισμού/LTM Ebitda να διαμορφώνεται στο 0,1x (0,03x συμπεριλαμβανομένων των μισθώσεων).

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας που έλαβε χώρα στις 27 Απριλίου 2023 αποφάσισε τη διανομή μεικτού ποσού € 0,70 ανά μετοχή ως υπόλοιπο μερίσματος για τη χρήση 2022, ενώ διανεμήθηκε ήδη το Νοέμβριο 2022 το μεικτό ποσό των €0,30 ανά μετοχή ως προμέρισμα, προσφέροντας στους μετόχους το δικαίωμα για επανεπένδυση του μερίσματος (scrip dividend).