Ξεκινά η συντήρηση του Δικτύου Ομβρίων υδάτων του Δ. Θεσ/νίκης
Ξεκινά η συντήρηση του Δικτύου Ομβρίων υδάτων του Δ. Θεσ/νίκης

Ξεκινά η συντήρηση του Δικτύου Ομβρίων υδάτων του Δ. Θεσ/νίκης

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των €744.062
RE+D magazine
15.09.2022

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό άνω των ορίων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση-Καθαρισμός του Δικτύου Ομβρίων υδάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης για τα έτη 2022-2023», π.δ. 744.062,00€ με ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 21/07-12-2021 Μελέτη του Τμήματος Οδοποιίας & Οδικής Σήμανσης της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκτέλεση εργασιών τοπικού καθαρισμού του χωριστικού δικτύου ομβρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης, αποτελούμενο από τις σχάρες μετά των φρεατίων υδροσυλλογής, των βραχιόνων (συνδετήριων αγωγών) που συνδέουν το φρεάτιο με τον αγωγό, των καναλιών απορροής καθώς επίσης και των αγωγών του δικτύου, μετά από υποδείξεις της αρμόδιας Διεύθυνσης, κυρίως σε περιοχές με ιδιαίτερες απαιτήσεις, ήτοι κάτω από κυβολιθόστρωτες, πλακόστρωτες ή συμβατικές οδούς, σε πλατείες, αγορές, πεζοδρόμους, στοές ή πάρκα της Θεσσαλονίκης, με μειωμένη προσβασιμότητα (πάσσαλοι απαγόρευσης διέλευσης, τραπεζοκαθίσματα, ζαρντινιέρες και σταθερά εμπόδια, υπαίθρια καταστήματα κ.α.), με μικρό πλάτος οδού και υψηλή εμπορικότητα, έτσι ώστε να αποσυμφορηθεί το δίκτυο και να επιτευχθεί η μέγιστη απόδοσή του. 

Επιπλέον, θα πραγματοποιηθεί ψηφιακή βιντεοσκόπηση σε ορισμένα τμήματα που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία για επιβεβαίωση και έλεγχο του αποτελέσματος καθαρισμού.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των € 744.062 (καθαρή αξία €600.050 και ΦΠΑ 24% €144.012).