Αυξάνει το ποσοστό της Reggeborgh Invest στην Ελλάκτωρ
Αυξάνει το ποσοστό της Reggeborgh Invest στην Ελλάκτωρ

Αυξάνει το ποσοστό της Reggeborgh Invest στην Ελλάκτωρ

Απέκτησε δικαίωμα προαίρεσης αγοράς 52.000.000 κοινών ονομαστικών μετοχών
RE+D magazine
13.05.2022

Δικαίωμα προαίρεσης αγοράς (Call Option) 52.000.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστό 14,9343% των δικαιωμάτων ψήφου, της ΕΛΛΑΚΤΩΡ απέκτησε στις 06.05.2022 η Reggeborgh Invest.

Ως εκ τούτου, ο αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου (που ενσωματώνονται σε μετοχές) που κατέχει η εταιρεία την 06.05.2022 είναι: 

(i) Άμεση συμμετοχή: 30,5222% επί των δικαιωμάτων ψήφου στην Εκδότρια, ήτοι 106.275.775 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές (από 29,8474% επί των δικαιωμάτων ψήφου στην Εκδότρια δηλ. 103.926.161 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές, σύμφωνα με την από 27.08.2021 γνωστοποίηση του μετόχου) 

(ii) Έμμεση συμμετοχή: 0% (ήτοι 0 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) και συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο): 30,5222% (ήτοι 106.275.775 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ. 

Ο αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου μετά την πιθανή άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης αγοράς (Call Option) θα είναι: 

(i) Άμεση συμμετοχή: 30,5222% επί των δικαιωμάτων ψήφου στην Εκδότρια, ήτοι 106.275.775 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, 

(ii) Χρηματοπιστωτικά μέσα, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.1.β του ν. 3556/2007, ήτοι δικαίωμα προαίρεσης αγοράς (Call Option) ποσοστού 14,9343% επί των δικαιωμάτων ψήφου (ήτοι 52.000.000 κοινών ονομαστικών μετοχών) της ΕΛΛΑΚΤΩΡ AE, με περίοδο άσκησης/μετατροπής του Call Option 36 μήνες με εκκίνηση την 06.05.2022 και λήξη την 06.05.2025, 

(iii) Έμμεση συμμετοχή: 0% (ήτοι 0 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) και συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (συνολική θέση): 45,4565% (ήτοι 158.275.775 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.