Αυξημένα τα οικονομικά μεγέθη του ομίλου Intralot το α' τρίμηνο του 2022
Αυξημένα τα οικονομικά μεγέθη του ομίλου Intralot το α' τρίμηνο του 2022

Αυξημένα τα οικονομικά μεγέθη του ομίλου Intralot το α' τρίμηνο του 2022

Προς αύξηση μετοχικού κεφαλαίου οδεύει η εισηγμένη.
RE+D magazine
27.05.2022

Στα €97,7 εκατ. διαμορφώθηκαν τα έσοδα του ομίλου Intralot το α' τρίμηνο του 2022 σε ετήσια βάση καταγράφοντας οριακή άνοδο της τάξης του 0,1%.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ομίλου τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα €26,1 εκατ. την ίδια περίοδο σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 4,9% σε σχέση με το α' τρίμηνο του 2021.

Το ΝΙΑΤΜΙ (Καθαρά Κέρδη/Ζημίες μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκε στα €5,7 εκατ. ζημιές, σε σύγκριση με ζημίες €6,9 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Τα λειτουργικά έξοδα των εταιρειών του Ομίλου στην Ελλάδα παρουσιάζονται μειωμένα κατά 12,5% σε ετήσια
βάση. Οι Λειτουργικές Ταμειακές Ροές για το Α’ τρίμηνο του 2022 διαμορφώθηκαν στα €17,3 εκατ. Οι Καθαρές Επενδύσεις του Ομίλου κατά το Α’ τρίμηνο του 2022 ανήλθαν στα €4,3 εκατ.

Τα Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα του Ομίλου στο τέλος του Α’ τριμήνου του 2022 ανήλθαν στα €98,0 εκατ. Ο Καθαρός Δανεισμός ανήλθε στα €500,6 εκατ. στο τέλος του Α’ τριμήνου 2022.

O δείκτης καθαρής μόχλευσης (Net Debt/ LTM EBITDA) διαμορφώθηκε στο 4,5x στο τέλος του Α’ τριμήνου 2022.

Στις 26 Απριλίου, 2022, η INTRALOT ανακοίνωσε ότι θα συγκαλέσει γενική συνέλευση για να εγκρίνει την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης κατά ποσό που δεν θα υπερβαίνει το 150% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της.

Τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν για την εξαγορά των μετοχών της Intralot που δεν ελέγχονται από την μητρική εταιρεία του Ομίλου. Σε αυτό το πλαίσιο, προχώρησε η υπογραφή μιας σύμβασης αγοράς μετοχών με τους μετόχους μειοψηφίας που ελέγχουν 33,2 εκατ. μετοχές της Intralot έναντι €3,65 ανά μετοχή, με την προϋπόθεση ότι η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θα ολοκληρωθεί με επιτυχία.

Η INTRALOT ανακοίνωσε ότι υπέγραψε δεσμευτικό Μνημόνιο Κατανόησης (MOU) με την Standard General Master Fund II L.P., βάσει του οποίου η Standard General θα αποκτήσει όλες τις μη αναληφθείσες μετοχές από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου μέχρι ενός αριθμού μετοχών που δεν θα υπερβαίνει το 1/3 του συνόλου των μετοχών μετά δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας έναντι τιμής όχι μεγαλύτερης των €0,58 ανά μετοχή.

Στις 23 Μαΐου 2022, κατόπιν της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με σκοπό να καθορίσει τους όρους της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες.

Δηλώσεις Σωκράτη Κόκκαλη


«Τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου δείχνουν ισχυροποίηση των κερδών και ανάκαμψη από τον αντίκτυπο του COVID και αντικατοπτρίζουν ένα βελτιωμένο οικονομικό προφίλ, με ομαλοποιημένα έσοδα και μείωση των λειτουργικών εξόδων και του κόστους εξυπηρέτησης του χρέους σε αντιστοιχία με το επιχειρηματικό σχέδιο της Εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτού του ισχυρά βελτιωμένου P/L και Ισολογισμού, η Εταιρεία έχει σχεδιάσει και πρόκειται να προχωρήσει άμεσα σε Aύξηση Mετοχικού Kεφαλαίου μέσω της Έκδοσης Δικαιωμάτων υπέρ παλαιών μετόχων έχοντας εξασφαλίσει τη δέσμευση της Standard General Master Fund II L.P. (ως Στρατηγικού Επενδυτή) για τα αδιάθετα δικαιώματα, κίνηση η οποία θα ενισχύσει σημαντικά τις προοπτικές μας να αξιοποιήσουμε τις τεράστιες ευκαιρίες στις ΗΠΑ αλλά και την παγκόσμια αγορά» υπογραμμίζει ο επικεφαλής του ομίλου κ. Σωκράτης Κόκκαλης.