Αύξηση 14% στα έσοδα της BriQ για το 2023
Αύξηση 14% στα έσοδα της BriQ για το 2023

Αύξηση 14% στα έσοδα της BriQ για το 2023

Τα έσοδα από ενοίκια ανήλθαν σε 9,1 εκατ. ευρώ έναντι 8 εκατ. ευρώ της περυσινής χρήσης.
RE+D magazine
29.03.2024

Η μίσθωση της επέκτασης του πρώτου κτιρίου Logistics (ΚΑΔ 1) που βρίσκεται στο Logistics Park της εταιρείας στον Ασπρόπυργο, και στην ετήσια αναπροσαρμογή των μισθωμάτων είχαν σαν αποτέλεσμα την αύξηση κατά 14% στα έσοδα για το 2023 της BriQ Properties ΑΕΕΑΠ.

Συγκεκριμένα, τα έσοδα από ενοίκια ανήλθαν σε 9,1 εκατ. ευρώ έναντι 8 εκατ. ευρώ της περυσινής χρήσης. 

Η κατανομή της αξίας των επενδυτικών ακινήτων στις 31.12.2023 ανά κατηγορία κλάδου ακίνητης περιουσίας ήταν 51% σε κτίρια αποθήκευσης και διανομής (logistics), 26% σε κτίρια γραφείων, 20% σε ξενοδοχεία και 3% σε λοιπές κατηγορίες ακινήτων. 

Το σημαντικότερο γεγονός της χρήσης 2023 ήταν η υπογραφή της συμφωνίας σχετικά με τη συγχώνευση δια απορρόφησης της Intercontinental International ΑΕΕΑΠ που έλαβε χώρα την 23.02.2023. Το πρώτο στάδιο της συμφωνίας ολοκληρώθηκε την 31.01.2024 με την αγορά 16 ακινήτων από την ICI, συμπεριλαμβανομένων και των 14 ακινήτων της ICI που είναι μισθωμένα στην Alpha Bank, έναντι 56,6 εκατ. ευρώ. Ταυτόχρονα υπογράφηκε και προσύμφωνο για το 17ο ακίνητο αυτής της συμφωνίας με τιμή πώλησης 4 εκατ. ευρώ. Η συναλλαγή χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου με τραπεζικό δανεισμό. 

Η συνολική αξία του χαρτοφυλακίου ακινήτων της εταιρείας την 31.12.2023 ανερχόταν σε 148,9 εκατ. ευρώ έναντι 136,3 εκατ. ευρώ την 31.12.2022, παρουσιάζοντας αύξηση 9%. 

Τα κέρδη από αναπροσαρμογή των ακινήτων σε εύλογη αξία ανήλθαν σε 8,1 εκατ.  ευρώ (2022 : 7,5 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω υπερ-αποδόσεων των κλάδων ακίνητης περιουσίας κέντρων διανομής και αποθήκευσης (logistics) και ξενοδοχείων. 

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 19% και ανήλθαν σε 6,9 εκατ. ευρώ έναντι 5,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή χρήση.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν οριακά κατά 4% και ανήλθαν σε 4,7 εκατ. ευρώ έναντι 4,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή χρήση λόγω των αυξημένων τόκων και φόρων σε σχέση με την περυσινή χρήση. 

Το σύνολο ίδιων κεφαλαίων που αναλογούν σε μετόχους της εταιρείας (Ν.Α.V.) την 31η Δεκεμβρίου 2023 ανήλθε σε 109 εκατ. ευρώ έναντι 98 εκατ. ευρώ (3,07 ευρώ/μετοχή έναντι 2,78 ευρώ/μετοχή την 31.12.2022) παρουσιάζοντας αύξηση 11%.

Τα ταμειακά διαθέσιμα την 31η Δεκεμβρίου 2023 ανήλθαν σε 2,8 εκατ. ευρώ (31.12.2022: 3,3 εκατ. ευρώ) ενώ οι δανειακές υποχρεώσεις ανήλθαν 37 εκατ. ευρώ (31.12.2022: 34,6 εκατ. ευρώ).