Αύξηση εσόδων 34% εμφανίζει η BriQ Properties κατά το εννεάμηνο του 2022
Αύξηση εσόδων 34% εμφανίζει η BriQ Properties κατά το εννεάμηνο του 2022

Αύξηση εσόδων 34% εμφανίζει η BriQ Properties κατά το εννεάμηνο του 2022

Κατά το εννεάμηνο του 2022 η εταιρεία πραγματοποίησε € 4,9 εκατ. επενδύσεις σε υπάρχοντα ακίνητα, ενώ προχώρησε και στην πώληση ενός εμπορικού καταστήματος έναντι € 1,35 εκατ.
RE+D magazine
14.11.2022

Σε €5,9 εκατ. ανήλθαν τα έσοδα της BriQ Properties ΑΕΕΑΠ κατά το εννεάμηνο του έτους  έναντι € 4,4 εκατ. της αντίστοιχης περυσινής περιόδου σημειώνοντας αύξηση 34% λόγω αφενός της ενσωμάτωσης εσόδων από τις επενδύσεις σε logistics και αφετέρου, λόγω της μείωσης των αντιστοίχων εσόδων του 2021, εξαιτίας των υποχρεωτικών μέτρων του Covid-19.

 έναντι € 4,4 εκ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου σημειώνοντας αύξηση 34% λόγω αφενός της ενσωμάτωσης εσόδων από τις επενδύσεις σε logistics και αφετέρου, λόγω της μείωσης των αντιστοίχων εσόδων του 2021, εξαιτίας των υποχρεωτικών μέτρων του Covid-19.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του εννεαμήνου του 2022 ανήλθαν σε € 4,3 εκ. έναντι € 3,2 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ τα προσαρμοσμένα(1) καθαρά κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε € 3,5 εκ. έναντι € 2,5 εκ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου, σημειώνοντας αύξηση 40%. Παράλληλα το χαρτοφυλάκιο των ακινήτων του Ομίλου, συμπεριλαμβανομένων των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων, ανήλθε σε € 130,5 εκ. έναντι € 122,0 εκ. την 31.12.2021, παρουσιάζοντας αύξηση 7%.

Κατά το εννεάμηνο του 2022 η Εταιρεία πραγματοποίησε € 4,9 εκ. επενδύσεις σε υπάρχοντα ακίνητα, τα κέρδη από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων ανήλθαν σε € 5,0 εκ., ενώ προχώρησε και στην πώληση ενός εμπορικού καταστήματος έναντι € 1,35 εκ. 

Η κατανομή της αξίας των επενδυτικών ακινήτων στις 30.09.2022 ανά κατηγορία κλάδου ακίνητης περιουσίας ήταν 49% σε κτίρια αποθήκευσης και διανομής (logistics), 27% σε κτίρια γραφείων, 20% σε ξενοδοχεία και 4% σε λοιπές κατηγορίες ακινήτων. Η Εταιρεία κατέγραψε σε ενοποιημένο επίπεδο αύξηση των μεγεθών της στο εννεάμηνο του έτους σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ειδικότερα:

• Την 30η Σεπτεμβρίου 2022 το χαρτοφυλάκιο ακινήτων του Ομίλου περιλάμβανε 26 ακίνητα συνολικής αξίας € 130,5 εκ. έναντι 27 ακίνητων αξίας € 122,0 εκ. την 31.12.2021, παρουσιάζοντας αύξηση 7,0%. Την 30η Σεπτεμβρίου 2022 η εύλογη αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου ακινήτων ανέρχεται σε € 129,3 εκ. έναντι € 120,8 εκ. την 31.12.2021.

• Τα έσοδα από ενοίκια ανήλθαν σε € 5,9 εκ. έναντι € 4,4 εκ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου σημειώνοντας αύξηση 34%.

• Τα προσαρμοσμένα(1) κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 38% και ανήλθαν σε € 4,3 εκ. έναντι € 3,2 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

• Τα προσαρμοσμένα(1) καθαρά κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 40% και ανήλθαν σε €3,5 εκ. έναντι € 2,5 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Η εσωτερική αξία της μετοχής (NAV/μετοχή) ανήλθε την 30.09.2022 σε € 2,66 από € 2,52 την 31.12.2021, μετά και από την αποκοπή μερίσματος € 0,075 το οποίο καταβλήθηκε στους δικαιούχους την 29 η Απριλίου 2022. Τα ταμειακά διαθέσιμα την 30.09.2022 ανήλθαν σε € 4,7 εκ., έναντι € 4,3 εκ την 31η Δεκεμβρίου 2021. Την 30.09.2022 οι δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου ανέρχονταν € 35,3 εκ. έναντι € 30,2 εκ. την 31.12.2021.

Η Εταιρεία την 30.09.2022 είχε στην κατοχή της συνολικά 367.048 ίδιες μετοχές συνολικής ονομαστικής αξίας € 771 χιλ. και αξίας κτήσης € 644 χιλ., ήτοι μέση τιμή κτήσης € 1,75 ανά μετοχή. Οι κατεχόμενες ίδιες μετοχές την 30.09.2022 αντιστοιχούσαν στο 1,03% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.