Αύξηση εσόδων κατά 14% στα €1,044 δισ. ανακοίνωσε η Ελλάκτωρ για το 2022
Αύξηση εσόδων κατά 14% στα €1,044 δισ. ανακοίνωσε η Ελλάκτωρ για το 2022

Αύξηση εσόδων κατά 14% στα €1,044 δισ. ανακοίνωσε η Ελλάκτωρ για το 2022

Ο κλάδος της Ανάπτυξης Ακινήτων εμφάνισε ετήσια έσοδα ύψους €9,8 εκατ., έναντι ποσού €7,6 εκατ. για το 2021 σημειώνοντας αύξηση κατά 29,6%.
RE+D magazine
06.04.2023

Τα συνολικά έσοδα του ομίλου Ελλάκτωρ το 2022 διαμορφώθηκαν στα €1,044 δισ. καταγράφοντας άνοδο 14% σε ετήσια βάση.

Σύμφωνα με την εταιρεία τα EBITDA του ομίλου ανήλθαν στα €248 εκατ. αυξημένα κατά 30% σε ετήσια βάση, εξαιρουμένων των αποζημιώσεων που κατέβαλε για τους εγκλωβισμένους στην Αττική Οδό. 

Τα κέρδη προ φόρων του 2022 ανήλθαν στα 68 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 29 εκατ. ευρώ στη χρήση 2021. Τα καθαρά κέρδη της εταιρίας ανήλθαν στα 519 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών στην προηγούμενη χρήση. Σημειώνεται ότι στα καθαρά κέρδη περιλαμβάνεται ποσό 497 εκατ. ευρώ από τη συναλλαγή πώλησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. To σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων του ομίλου ανέρχεται στα €913,5 εκατ. ή €2,62 ανά μετοχή από €363,3 εκατ. στο τέλος του 2021 (αύξηση 151%).

Το σύνολο Ενεργητικού του Ομίλου στις 31.12.2022 διαμορφώθηκε σε €2,5 δισ., ενώ την 31.12.2021 ήταν €2,8 δισ. Τα ταμειακά διαθέσιμα (ταμείο και άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού) του Ομίλου στις 31.12.2022 αυξήθηκαν στα €508 εκατ. από €470 εκατ. στις 31.12.2021.

Το σύνολο των δανείων (χωρίς τις υποχρεώσεις μίσθωσης) σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθε στις 31.12.2022 σε €691,6 εκατ. έναντι €1.461 εκατ. στις 31.12.2021. Από το σύνολο των δανείων, €119,6 εκατ. είναι βραχυπρόθεσμα και €572,0 εκατ. μακροπρόθεσμα. Στο σύνολο των δανείων συμπεριλαμβάνονται ποσά από δάνεια της ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ (συγχρηματοδοτούμενο έργο) χωρίς δικαίωμα αναγωγής στη μητρική εταιρεία (non recourse debt) ύψους €406,6 εκατ. Εξαιρουμένων των δανείων της ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ, το σύνολο των δανείων σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθε στις 31.12.2022 σε €285 εκατ. Ο κλάδος της Ανάπτυξης Ακινήτων εμφάνισε για τη περίοδο του 2022  ετήσια έσοδα ύψους €9,8 εκατ., έναντι ποσού €7,6 εκατ. για το έτος  2021 σημειώνοντας αύξηση κατά 29,6%

Θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές 

Οι λειτουργικές ταμειακές ροές διαμορφώθηκαν σε θετικό επίπεδο στα €36,4 εκατ., εκ των οποίων τα €21,5 εκατ. αφορούν στις συνεχιζόμενες δραστηριότητες, έναντι λειτουργικών εισροών ύψους €66,7 εκατ. το 2021. Επίσης, τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €913,5 εκατ. έναντι €363,3 εκατ. στις 31.12.2021, δηλαδή αυξημένα κατά €550 εκατ., ενώ τα αναλογούντα στους μετόχους της πλειοψηφίας σε €827,9 εκατ. έναντι €285,9 εκατ. αντίστοιχα, δηλαδή αυξημένα κατά €541,9 εκατ., κυρίως λόγω του κέρδους από τη συναλλαγή πώλησης των ΑΠΕ.

Σχολιάζοντας τα Οικονομικά Αποτελέσματα της χρήσης 2022, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Ευθύμιος Μπουλούτας ανέφερε:

«Το 2022 αποτέλεσε ένα κομβικό ορόσημο για τον Όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Με τη στρατηγική εξυγίανσης της κεφαλαιακής δομής και επιτυχούς αναδιάρθρωσης που ακολουθήσαμε τα τελευταία δυο χρόνια πετύχαμε την αντιστροφή της αρνητικής πορείας των προηγουμένων ετών, με επιστροφή στην ανάπτυξη των εργασιών κατά 17% τη διετία και την είσοδο σε νέο κύκλο σημαντικά αυξημένης κερδοφορίας όπως αποτυπώνεται στα καθαρά κέρδη του 2022, ύψους €519 εκατ.

Από υπερδανεισμένη επιχείρηση του παρελθόντος κατορθώσαμε να αποπληρώσουμε το σύνολο του εταιρικού δανεισμού και να είμαστε από τις ελάχιστες επιχειρήσεις στην Ελλάδα με καθαρά ταμειακά διαθέσιμα €182 εκατ. Ως αποτέλεσμα της σημαντικά αυξημένης κερδοφορίας μας, τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου διαμορφώνονται στο τέλος του 2022 σε €913 εκατ., καθιστώντας μας μια από τις πιο υγιείς επιχειρήσεις στον κλάδο των υποδομών της Ελλάδας.

Το 2022, ολοκληρώθηκε η απόσχιση του κλάδου ΑΠΕ με σύσταση της ΑΝΕΜΟΣ RES HOLDINGS AE, θυγατρικής της MORE κατά 75%, και στην οποία η ΕΛΛΑΚΤΩΡ συμμετέχει με ποσοστό 25%, με τίμημα για την εν λόγω μεταβίβαση που ανήλθε σε €671,5 εκατ. Η συναλλαγή αυτή, όπως και η πλήρης εξαγορά του Διεθνούς Ομολόγου (ονομαστικής αξίας €670 εκατ.) δύο έτη νωρίτερα από τη λήξη του έχει θωρακίσει κεφαλαιακά τον Όμιλο, επιτρέποντας την απρόσκοπτη υλοποίηση των επενδύσεων σε όλους τους κλάδους δραστηριότητάς του.

Σε ό,τι αφορά στην Κατασκευή, κεφαλαιοποιώντας μια επιτυχημένη στρατηγική αναδιάρθρωσης, ο κλάδος επανήλθε σε ανοδική πορεία, με ιδιαίτερα θετικές προοπτικές σε όρους ανάπτυξης και λειτουργικής κερδοφορίας. Η ανταγωνιστική ανάκαμψη του κλάδου σε μόλις δύο χρόνια αποτυπώνεται τόσο στο ανεκτέλεστό του, ύψους €2,9 δισ. (αύξηση πάνω από 60% σε σχέση με το 2020) και την αύξηση των εσόδων του κατά 20%, όσο και στην αύξηση της οικονομικής αξίας του, ως αυτή αποτυπώθηκε στην πρόσφατη συναλλαγή πώλησής του στην INTRAKAT.

Ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ έχει εισέλθει πλέον σε μία βιώσιμη αναπτυξιακή πορεία. Στηριζόμενος στο νέο του επιχειρηματικό μοντέλο θα συνεχίσει να ισχυροποιεί τη θέση του στον ευρύτερο κλάδο των υποδομών στην Ελλάδα, με γνώμονα τη δημιουργία μίας σταθερής και μακροχρόνιας αξίας για τους μετόχους, τους εργαζομένους καθώς και την ελληνική οικονομία και κοινωνία. Είμαστε έτοιμοι για την επόμενη ημέρα».