Αύξηση κατά 61,84% στα κέρδη 9μηνου σημείωσε ο ΟΛΠ
Αύξηση κατά 61,84% στα κέρδη 9μηνου σημείωσε ο ΟΛΠ

Αύξηση κατά 61,84% στα κέρδη 9μηνου σημείωσε ο ΟΛΠ

RE+D magazine
27.10.2022

Στα 47 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη μετά από φόρους της ΟΛΠ ΑΕ στο εννιάμηνο του 2022 έναντι 29 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο του 2021 σημειώνοντας αύξηση κατά 61,84%.

Οι πωλήσεις της ΟΛΠ ΑΕ διαμορφώθηκαν στα 145,75 εκατ. ευρώ έναντι 113,8 εκατ. ευρώ το 2021, παρουσιάζοντας θετική μεταβολή κατά 28,02%. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA) της εταιρίας, ανήλθαν στο 9μηνο του 2022 σε 75,3 εκατ. ευρώ έναντι 54 εκατ. ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο του 2021, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 39,57%.

Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 83,1 εκατ. ευρώ στοι 9μηνο έναντι 55,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 49,06%. Τα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) ανήλθαν σε 61,7 εκατ. ευρώ έναντι 40,6 εκατ. ευρώ το 2021 - αύξηση 51,96% - ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 59,3 εκατ. ευρώ στο 9μηνο του 2022 έναντι 38,2 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο του 2021 - αύξηση κατά 55,19%.

Μεταβολές στη δανειακή θέση 

Ο συνολικός Δανεισμός της Εταιρείας ανήλθε σε Ευρώ 41,5 εκατ. την 30.09.2022, έναντι Ευρώ 44,5 εκατ. την 31.12.2021 λόγω αποπληρωμής 2 δόσεων τρεχόντων δανείων. Τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε Ευρώ 151,2 εκατ. την 30.09.2022, έναντι Ευρώ 135,0 εκατ. την 31.12.2021. Η οικονομική ρευστότητα της Εταιρείας βρίσκεται σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο λαμβανομένου υπόψη και της πληρωμής του μερίσματος χρήσεως 2021 ποσού Ευρώ 15.700 χιλ. που διενεργήθηκε το γ’ τρίμηνο του 2022.

Σημαντικά γεγονότα 

Το 2022 αποτελεί το πρώτο πλήρες έτος λειτουργίας της κρουαζιέρας μετά την πανδημία. Ο αριθμός των κρουαζιερόπλοιων που κατέπλευσαν στο εννιάμηνο του 2022 είναι αυξημένος κατά 87,9% έναντι του ενιαμήνου 2021 (511 έναντι 272).

Αύξηση 207,6% καταγράφεται στους επιβάτες έναντι του 2021 (632.642 επιβάτες έναντι 205.700 το 2021). Σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2019 που ήταν το προηγούμενο έτος πλήρους λειτουργίας κρουαζιέρας, καταγράφεται αύξηση 6,7% στα πλοία και μείωση 25,1% στους επιβάτες λόγω χαμηλότερης πληρότητας επιβατών κρουαζιέρας στα πλοία που καταπλέουν στο λιμάνι. την ακτοπλοΐα στο εννιάμηνο καταγράφεται αύξηση 30,2% στην επιβατική κίνηση (από 9,4 εκατ. σε 12,2 εκατ.) και 12,8% στην διέλευση οχημάτων (από 1,9 εκατ. σε 2,2 εκατ.) σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2021. Στην περίοδο του εννιαμήνου του 2022 στον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων καταγράφεται αύξηση 7,8% στη συνολική διακίνηση (από 465,584 TEU σε 502,042 TEU).

Η εν λόγω αύξηση προέρχεται κυρίως από διακίνηση στο εγχώριο φορτίο 29,0% (από 89.246 σε 115,097TEU) και δευτερευόντως από αύξηση του φορτίου μεταφόρτωσης κατά 2,8% (από 376.338TEU σε 386,945 TEU). Στην ίδια εννεάμηνη περίοδο στο Car Terminal καταγράφηκε μείωση κατά 14,9% (από 313.809 σε 267.155) στο σύνολο του φορτίου κυρίως λόγω της Ουκρανίας καθώς το φορτίο μεταφόρτωσης κατέγραψε μείωση κατά 24,2% παρά την αύξηση (13,6%) στο εγχώριο φορτίο.

Στον τομέα ναυπηγοεπισκευής τα εξυπηρετούμενα πλοία στις δεξαμενές κατέγραψαν οριακή μείωση κατά 0,9% (από 108 σε 107) στο ενιάμηνο έναντι του 2021 ενώ αύξηση (6,8%) καταγράφηκε στα πλοία στη ΝΕΖ (από 190 σε 203).

Επιπλέον, η επενδυτική δραστηριότητα της Εταιρείας συνεχίζεται με βάση το επιχειρησιακό της πλάνο και έως το γ’ τριμήνου 2022 διενεργήθηκαν επενδύσεις της τάξης των Ευρώ 14,3 έναντι 26,8 εκατ. στην αντίστοιχη περίοδο της προηγουμένης χρήσης. Τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε Ευρώ 307,6 εκατ. την 30.09.2022, έναντι Ευρώ 276,2 εκατ. την 31.12.2021