Αύξηση των εσόδων από μισθώματα 17,5% για την Trastor το 2023
Αύξηση των εσόδων από μισθώματα 17,5% για την Trastor το 2023

Αύξηση των εσόδων από μισθώματα 17,5% για την Trastor το 2023

Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο περιλάμβανε 55 ακίνητα, με εύλογη αξία €468,7 εκατ.
RE+D magazine
29.03.2024

Στα €25,5 εκατ. ανήλθαν τα έσοδα από μισθώματα επενδυτικών ακινήτων του ομίλου Trastor το 2023 έναντι €21,7 εκατ. το 2022 καταγράφοντας άνοδο κατά 17,5%.

H αύξηση αυτή είναι αποτέλεσμα της ωρίμανσης των νέων επενδύσεων σε ακίνητα εισοδήματος και των νέων εκμισθώσεων στο πλαίσιο της επενδυτικής στρατηγικής που υλοποιεί. 

Τα κέρδη του ομίλου προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και κερδών από πώληση και αναπροσαρμογή επενδυτικών ακινήτων (προσαρμοσμένα EBITDA) κατά το 2023 ανήλθαν σε 17,9 εκατ. ευρώ έναντι 14,3 εκατ. ευρώ κατά το 2022 σημειώνοντας αύξηση 25,2%, ενώ παράλληλα τα κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες (F.F.O.) επίσης αυξήθηκαν από 13,7 εκατ. ευρώ το 2022 σε 15,8 εκατ. ευρώ το 2023. 

Στη χρήση 2023 ο όμιλος απέκτησε 2 ακίνητα, και επιπλέον ολοκληρώθηκαν 2 εξαγορές του 100% των μετοχών ανώνυμων εταιρειών με ιδιόκτητα ακίνητα, ήτοι ένα σύγχρονο κέντρο αποθήκευσης και διανομής στον Ασπρόπυργο Αττικής, και ένα ακίνητο γραφειακών χώρων στη Λεωφόρο Μεσογείων, Αθήνα. Επίσης, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ανάπτυξης ακινήτων, προχώρησαν οι κατασκευαστικές εργασίες για την ανέγερση πολυώροφου ακινήτου γραφείων στο Μαρούσι Αττικής, και για μία σύγχρονη εμπορική αποθήκη (logistics) στον Ασπρόπυργο Αττικής, ακίνητα τα οποία θα πιστοποιηθούν κατά το πρότυπο LEED κατά την ολοκλήρωσή τους. Πέραν των ανωτέρω, η εταιρεία υλοποιεί πρόγραμμα εργασιών αναβάθμισης δύο υφιστάμενων ακινήτων της, τα οποία θα φέρουν αντίστοιχα πιστοποιήσεις LEED και BREEAM. 

Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο του ομίλου την 31η Δεκεμβρίου 2023 περιλάμβανε 55 ακίνητα, με εύλογη αξία 468,7 εκατ. ευρώ έναντι 392,3 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2022.