Βελτιωμένη η κερδοφορία της Εθνικής Τράπεζας
Βελτιωμένη η κερδοφορία της Εθνικής Τράπεζας

Βελτιωμένη η κερδοφορία της Εθνικής Τράπεζας

Ττα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 680 εκατ. ευρώ.
RE+D magazine
11.11.2022

Τα οργανικά λειτουργικά κέρδη σε επίπεδο ομίλου της Εθνικής Τράπεζας σημείωσαν εντυπωσιακή αύξηση κατά 41% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν στα 464 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2022, πλησιάζοντας το στόχο που έχει θέσει η διοίκηση για ολόκληρο το έτος (περίπου 490 εκατ. ευρώ), ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 680 εκατ. ευρώ.

Οπως λέει η τράπεζα η βελτίωση της κερδοφορίας βασίζεται κυρίως στην αύξηση των οργανικών εσόδων (+8% σε ετήσια βάση), ως αποτέλεσμα της υγειούς επέκτασης των Εξυπηρετούμενων Δανείων που αντιστάθμισε τη μείωση των καθαρών εσόδων από τόκους των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων, καθώς και στη μικρότερη συνεισφορά του Προγράμματος TLTRO ΙΙΙ. 

Επιπλέον στήριξη προήλθε και από την εντυπωσιακή αύξηση των καθαρών εσόδων από προμήθειες κατά +22% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω της αύξησης του όγκου συναλλαγών, καθώς και από τη συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών, παρά τις εντεινόμενες πληθωριστικές πιέσεις. 

Το κόστος πιστωτικού κινδύνου συνέχισε να κυμαίνεται κοντά στις 70 μονάδες βάσης χωρίς ενδείξεις επιδείνωσης από δημιουργία νέων Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων ή καθυστερήσεων άνω των 30 ημερών.

Οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας συνεχίζουν να αυξάνονται λόγω της ισχυρής κερδοφορίας, με το δείκτη CET1 και το Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας, μετά την πλήρη επίπτωση του ΔΛΠΧ9, να ανέρχονται στο 15,2% και 16,3%, αντίστοιχα, ενισχυμένοι κατά 20μ.β. στο τρίμηνο. 

Σύμφωνα με την Εθνική, η οριστικοποίηση της στρατηγικής συνεργασίας με την EVO Payments στο τέλος του 2022 θα βελτιώσει την κεφαλαιακή θέση της τράπεζας περαιτέρω, διαμορφώνοντας το δείκτη CET1 και το Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας μετά την πλήρη επίπτωση του ΔΛΠΧ9 σε 15,8% και 16,9%, αντίστοιχα.