Δεύτερη περίοδος εκτοκισμού ομολογιακού της Noval
Δεύτερη περίοδος εκτοκισμού ομολογιακού της Noval

Δεύτερη περίοδος εκτοκισμού ομολογιακού της Noval

RE+D magazine
01.12.2022

Η Noval Property ανακοίνωσε την 05.12.2022 ημερομηνία προσδιορισμού (Record Date) των δικαιούχων τόκου του ΚΟΔ για την 2η Περίοδο Εκτοκισμού, του Πράσινου Κοινού Ομολογιακού Δανείου (ΚΟΔ) έκδοσης της Εταιρείας ήτοι από 06.06.2022 έως 06.12.2022.

Από την Παρασκευή 02.12.2022 (ex-coupon date), οι ομολογίες της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του δεύτερου (2ου ) τοκομεριδίου.

Το μικτό ποσό των οφειλόμενων τόκων για τη δεύτερη (2η ) Περίοδο Εκτοκισμού ανέρχεται στο ποσό των €1.616.500,00 ήτοι ποσό €13,4708333333 ανά ομολογία, ονομαστικής αξίας €1.000, το οποίο έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 2,65% ετησίως (προ φόρων), με βάση έτος 360 ημερών και του πραγματικού αριθμού ημερών (ACT/360) και αντιστοιχεί σε 120.000 ομολογίες που τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους δικαιούχους των ομολογιών (εφεξής οι «Ομολογιούχοι») θα πραγματοποιηθεί μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.» (ATHEXCSD) την Τρίτη 06.12.2022.