Διαγωνισμός για το νέο σχεδιασμό στα περίπτερα του ΕΟΤ
Διαγωνισμός για το νέο σχεδιασμό στα περίπτερα του ΕΟΤ

Διαγωνισμός για το νέο σχεδιασμό στα περίπτερα του ΕΟΤ

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ορίζεται μέχρι του ποσού των 60.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ.
RE+D magazine
29.03.2022

Ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για το έργο του νέου σχεδιασμού των περιπτέρων του, στις διεθνείς τουριστικές εκθέσεις προκηρύσσει ο ΕΟΤ.

Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός και διεξάγεται με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr/ όπου και υποβάλλονται οι προσφορές από τους υποψήφιους. 

Κριτήριο της αξιολόγησης της ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με σταθερή τιμή και βάσει ποιοτικών κριτηρίων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ορίζεται μέχρι του ποσού των 60.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών ορίζεται η Τετάρτη 27 Απριλίου 2022.

Οπως λέει ο Οργανισμός μετά από τα δύο δύσκολα χρόνια της πανδημίας, με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη μέρα, αποφάσισε τη διενέργεια διαγωνισμού για την ανανέωση των τουριστικών περιπτέρων στις διεθνείς εκθέσεις.