Διαθέτει 4.000 μετοχές η BriQ για το προσωπικό της εταιρείας
Διαθέτει 4.000 μετοχές η BriQ για το προσωπικό της εταιρείας

Διαθέτει 4.000 μετοχές η BriQ για το προσωπικό της εταιρείας

Οι ως άνω μετοχές που διατέθηκαν δωρεάν, ενώ η μέση τιμή κτήσης των μετοχών ανέρχεται σε € 1,776 ανά μετοχή.
RE+D magazine
10.06.2024

Η BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. ανακοινώνει ότι το διάστημα 31.05.2024 – 05.06.2024 διατέθηκαν δωρεάν προς το προσωπικό της Εταιρείας, 4.000 ίδιες κοινές ονομαστικές μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του Ν.4548/2018.

Οπως αναφέρει η ΑΕΕΑΠ σε σχετική ανακοίνωση η  διάθεση των μετοχών πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της από 21.04.2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, για την έγκριση Προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης Ιδίων Μετοχών της Εταιρείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του προσωπικού αυτής σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν. 4548/2018 και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως αυτό καθορίσει τους δικαιούχους του Προγράμματος και τους ειδικότερους όρους χορήγησης.

Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω απόφασης, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε με την από 09.04.2024 απόφασή του την ανωτέρω διανομή.

Οι ως άνω μετοχές που διατέθηκαν δωρεάν, ενώ η μέση τιμή κτήσης των μετοχών ανέρχεται σε € 1,776 ανά μετοχή.

Μετά και την προαναφερόμενη διάθεση, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 396.129 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,11% του συνόλου των μετοχών της.