Εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης για 6+1 Τεχνικούς Συμβούλους της ΕΡΓΟΣΕ
Εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης για 6+1 Τεχνικούς Συμβούλους της ΕΡΓΟΣΕ

Εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης για 6+1 Τεχνικούς Συμβούλους της ΕΡΓΟΣΕ

Το αντικείμενο των συμβάσεων
RE+D magazine
02.08.2022

Ξεκίνησε η ανοικτή διαδικασία επιλογής έξι Τεχνικών Συμβούλων για τα έργα του Ανταγωνιστικού Διαλόγου, καθώς και ενός Τεχνικού Συμβούλου για τις υφιστάμενες και νέες εργολαβίες  που δημοπρατούνται με την διαδικασία του μειοδοτικού διαγωνισμού από την ΕΡΓΟΣΕ.

Ταυτόχρονα, το Δ.Σ. της ΕΡΓΟΣΕ ενέκρινε την περασμένη Παρασκευή τα πρακτικά των έξι έργων του Ανταγωνιστικού Διαλόγου, σύμφωνα με τα οποία όλοι οι προεπιλεγέντες της πρώτης διαγωνιστικής φάσης, πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις και τα κριτήρια για την συμμετοχή τους στον Διάλογο.

Συγκεκριμένα, οι διακηρύξεις ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή Αναδόχων σχετικά με την ανάθεση Συμβάσεων παροχής υπηρεσιών υποστήριξης:

 • για την υλοποίησης των έξι έργων του Ανταγωνιστικού διαλόγου
 • για την ολοκλήρωση των εν εξελίξει συγχρηματοδοτούμενων έργων και την υλοποίηση νέων έργων

είναι συνολικής αξίας 202.351.980  (χωρίς Φ.Π.Α.).

Το αντικείμενο των Τεχνικών Συμβούλων περιλαμβάνει την υποστήριξη του Αναθέτοντα Φορέα κατά την επίβλεψη των κατασκευών, την υποστήριξη και υποβοήθηση στον έλεγχο και την σύνταξη των μελετών, ώστε να επιτευχθούν οι εταιρικοί στόχοι της ΕΡΓΟΣΕ, ως προς τον χρόνο κατασκευής, το κόστος, την ποιότητα και την ασφάλεια των εργασιών.

Οι υπηρεσίες των Τεχνικών Συμβούλων που θα ενισχύσουν την ικανότητα υλοποίησης των έργων, περιλαμβάνουν:

 1. Παρακολούθηση του έργου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΕΡΓΟΣΕ
 2. Έλεγχο μελετών και ερευνών του Αναδόχου του έργου
 3. Έλεγχο συμμόρφωσης μελετών και κατασκευών με τις εφαρμοστέες προδιαγραφές
 4. Έλεγχο εφαρμογής του σχεδιασμού της μελέτης
 5. Έλεγχο προμηθευτών και ενσωματούμενων υλικών σύμφωνα με τις απαιτήσεις πιστοποίησης και τις προδιαγραφές
 6. Υποβοήθηση στην επίλυση ζητημάτων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου
 7. Παρακολούθηση της χρονικής προόδου, της ποιότητας και του κόστους του έργου
 8. Διαχείριση του κόστους του έργου
 9. Υποβοήθηση της ΕΡΓΟΣΕ στην ολοκλήρωση του έργου εντός χρονοδιαγράμματος και εντός προϋπολογισμού.

Με την ολοκλήρωσή των έξι κομβικών αυτών έργων, θα επιτευχθεί η αναβάθμιση του κύριου σιδηροδρομικού άξονα της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τη βελτίωση της ασφάλειας, την αύξηση αξιοπιστίας του σιδηροδρόμου και κατά συνέπεια την προσέλκυση μεγαλύτερου μεταφορικού έργου, σε σχέση με τα οδικά μέσα. Θα επιτευχθεί ακόμα η διασύνδεση των βασικών λιμένων της χώρας με τον βασικό σιδηροδρομικό άξονα και θα ενισχυθεί η διασυνοριακή σιδηροδρομική σύνδεση με την υπόλοιπη νοτιοανατολική Ευρώπη. 

Σημειώνεται ότι κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής.