Εγκρίθηκε από την Ι.Κλουκίνας - Ι. Λάππας το Σχέδιο Σύμβασης για την απόσχιση κλάδου
Εγκρίθηκε από την Ι.Κλουκίνας - Ι. Λάππας το Σχέδιο Σύμβασης για την απόσχιση κλάδου

Εγκρίθηκε από την Ι.Κλουκίνας - Ι. Λάππας το Σχέδιο Σύμβασης για την απόσχιση κλάδου

RE+D magazine
01.03.2024

Εγκρίθηκε το Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης με απόσχιση του εμπορικού κλάδου βρεφικών και παιδικών ειδών και εισφορά του σε νέα εταιρεία που θα συσταθεί ως 100% θυγατρική της Κλουκίνας- Λάππας.

Τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού του Κλάδου περιλαμβάνονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31.10.2023. Όλες οι πράξεις και συναλλαγές που θα γίνουν από τη Διασπώμενη και που αφορούν στον Κλάδο από την 01.11.2023, ήτοι την επόμενη ημέρα του Ισολογισμού Μετασχηματισμού, βάσει του οποίου γίνεται η Διάσπαση, και μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Διάσπασης και τη σύσταση της Επωφελούμενης, θα θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι γίνονται στο όνομα και για λογαριασμό της Επωφελούμενης και όχι της Διασπώμενης.

Με την ολοκλήρωση της Διάσπασης (την ημέρα καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της συμβολαιογραφικής πράξης Διάσπασης της Διασπώμενης και του καταστατικού ίδρυσης της Επωφελούμενης, μαζί με την σχετική εγκριτική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Διασπώμενης):

(α) Ιδρύεται η Επωφελούμενη με το καταστατικό που θα εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Διασπώμενης και θα περιληφθεί στην οριστική πράξη Διάσπασης, η οποία θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου,

(β) Η Διασπώμενη καθίσταται μοναδική (100%) μέτοχος της Επωφελούμενης λαμβάνοντας το σύνολο των μετοχών εκδόσεως της Επωφελούμενης και, 

(γ) Η Επωφελούμενη υποκαθίσταται ως καθολική διάδοχος στο σύνολο της μεταβιβαζόμενης σ' αυτήν περιουσίας (ενεργητικό και παθητικό) του Κλάδου, όπως αποτυπώνεται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού και διαμορφώνεται μέχρι την ημέρα ολοκλήρωσης της Διάσπασης.

Η Διασπώμενη μετά την ολοκλήρωση της Διάσπασης, θα παραμείνει εισηγμένη στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και θα συνεχίσει τη λειτουργία της με τα περιουσιακά στοιχεία και τις δραστηριότητες που θα παραμείνουν σ’ αυτήν.