Εγκρίθηκε το σχέδιο διάσπασης με απόσχιση του κλάδου ακινήτων της Intracom
Εγκρίθηκε το σχέδιο διάσπασης με απόσχιση του κλάδου ακινήτων της Intracom

Εγκρίθηκε το σχέδιο διάσπασης με απόσχιση του κλάδου ακινήτων της Intracom

Το σχέδιο καλείται να εγκρίνει η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας
RE+D magazine
23.11.2022

Την έγκριση του σχεδίου σύμβασης διάσπασης με απόσχιση του κλάδου ακινήτων και τη σύσταση νέας εταιρείας ανακοίνωσε η «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (η «Διασπώμενη» ή η «Εταιρεία»).

Συγκεκριμένα, , κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου της 17ης Νοεμβρίου 2022, εγκρίθηκε το Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης της Εταιρείας με απόσχιση του κλάδου των ακινήτων που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στη Διασπώμενη, καθώς και των ακινήτων που η Διασπώμενη έχει μισθώσει δυνάμει σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης του Ν. 1665/1986  και η εισφορά τους σε νέα εταιρεία.

Ειδικότερα, η Διάσπαση θα αφορά στην απόσχιση του Κλάδου του οποίου τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού περιλαμβάνονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 30.09.2022.

Όλες οι πράξεις και συναλλαγές που θα γίνουν από τη Διασπώμενη και που θα αφορούν στον Κλάδο από την 01.10.2022, ήτοι την επόμενη ημέρα του Ισολογισμού Μετασχηματισμού, βάσει του οποίου γίνεται η Διάσπαση και μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Διάσπασης και τη σύσταση της Επωφελούμενης, θα θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι γίνονται στο όνομα και για λογαριασμό της Επωφελούμενης.

Με την ολοκλήρωση της Διάσπασης (την ημέρα καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της συμβολαιογραφικής πράξης διάσπασης της Διασπώμενης και του καταστατικού ίδρυσης της Επωφελούμενης, μαζί με την σχετική εγκριτική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Διασπώμενης):

  • Ιδρύεται η Επωφελούμενη με το καταστατικό που θα εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Διασπώμενης και θα περιληφθεί στην οριστική πράξη διάσπασης η οποία θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου.
  • Η Επωφελούμενη υποκαθίσταται ως καθολική διάδοχος στο σύνολο της μεταβιβαζόμενης σε αυτήν περιουσίας (ενεργητικό και παθητικό) του Κλάδου.
  • Η Διασπώμενη θα καταστεί μοναδική (100%) μέτοχος της Επωφελούμενης, λαμβάνοντας το σύνολο των μετοχών που θα εκδοθούν στην Επωφελούμενη και ειδικότερα πενήντα πέντε εκατομμύρια εξακόσιες έντεκα χιλιάδες επτακόσιες πενήντα εννέα (55.611.759) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€ 1) έκαστη.

Η Διασπώμενη μετά την ολοκλήρωση της Διάσπασης, θα παραμείνει εισηγμένη στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και θα διατηρήσει δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που δεν αφορούν στη δραστηριότητα του Κλάδου και που θα παραμείνουν στη Διασπώμενη μετά την Διάσπαση.

Επισημαίνεται ότι κατά την ανωτέρω συνεδρίαση της 17ης Νοεμβρίου 2022, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνέταξε την, κατά το άρθρο 61 του Ν. 4601/2019, Εκθεσή του προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της στην οποία εξηγεί και δικαιολογεί από νομική και οικονομική άποψη το Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης της Εταιρείας με απόσχιση του ως άνω Kλάδου.

Η ολοκλήρωση της Απόσχισης τελεί υπό την αίρεση των κατά νόμο απαιτούμενων εγκρίσεων από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και της λήψης όλων των λοιπών αναγκαίων εγκρίσεων.