Εκτακτη Γ.Σ από την Jumbo για διανομή μερίσματος
Εκτακτη Γ.Σ από την Jumbo για διανομή μερίσματος

Εκτακτη Γ.Σ από την Jumbo για διανομή μερίσματος

Ικανοποιητική η πορεία των πωλήσεων και τον πρώτο μήνα του νέου χρόνου σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται.
RE+D magazine
09.02.2023

Λαμβάνοντας υπόψη την εξαιρετική πορεία των πωλήσεων, -παρά τις δυσκολίες και τις αβεβαιότητες του διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος- το Διοικητικό Συμβούλιο της JUMPO αποφάσισε στη συνεδρίαση της 8ης Φεβρουαρίου, να προχωρήσει σε πρόσκληση των μετόχων της Jumbo σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 8 Μαρτίου 2023 με θέμα την λήψη απόφασης για χρηματική διανομή, που θα αποτελεί μέρος των εκτάκτων αποθεματικών από φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη προηγούμενων χρήσεων, ποσού μικτού 1,1550 Ευρώ ανά μετοχή.

Το ποσό αυτό είναι ίσο με το συνολικό ποσό που διανεμήθηκε κατά το 2022 και εφόσον, η πρόταση εγκριθεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση η καταβολή του θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 27.03.2023. 

Η πορεία των πωλήσεων του Ιανουαρίου του 2023 ήταν  εξαιρετική για όλες τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος. Σε επίπεδο Ομίλου, οι πωλήσεις, κατά τον Ιανουάριο 2023, αυξήθηκαν κατά 45% περίπου σε σχέση με τον αντίστοιχο περσυνό μήνα. Η διοίκηση υπογραμμίζει ότι είναι μη συνετό, αυτή τη χρονική περίοδο, να εκληφθεί αυτή η εξαιρετική επίδοση ως βάση εκτιμήσεων για το σύνολο του οικονομικού έτους. 

Αναλυτικά η πορεία των πωλήσεων ανά χώρα:

Ελλάδα

Τον Ιανουάριο του 2023, οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας (χωρίς να υπολογίζονται οι ενδοεταιρικές συναλλαγές), παρουσίασαν αύξηση κατά +48% περίπου.

Κύπρος

Οι πωλήσεις κατά τον Ιανουάριο του 2023 αυξήθηκαν κατά +32% περίπου, σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα.

Βουλγαρία

Οι πωλήσεις του δικτύου κατέγραψαν αύξηση κατά +53% περίπου τον Ιανουάριο του 2023, σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα.

Ρουμανία

Οι πωλήσεις του δικτύου σημείωσαν αύξηση της τάξης του +40% περίπου τον Ιανουάριο του 2023, σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. 

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, το 2022, οι πωλήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά +14% περίπου σε σχέση με το 2021 και κατά +12% περίπου σε σχέση με το 2019 ξεπερνώντας τις προσδοκίες της διοίκησης. Επιπλέον, την 31η Δεκεμβρίου 2022, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα και τα λοιπά κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού του Ομίλου ανέρχονται σε περίπου 794 εκατ. Ευρώ