Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 27 Ιουλίου για την Trastor ΑΕΕΑΠ
Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 27 Ιουλίου για την Trastor ΑΕΕΑΠ

Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 27 Ιουλίου για την Trastor ΑΕΕΑΠ

Για την απόκτηση ακινήτου από την εταιρεία που ανήκει σε εταιρεία του ομίλου της μετόχου πλειοψηφίας.
RE+D magazine
05.07.2023

Σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στις 27 Ιουλίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στο Μαρούσι Αττικής, στην οδό Χειμάρρας αρ. 5, στον 5ο όροφο, καλούνται οι μέτοχοι της Trastor ΑΕΕΑΠ.

Οπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση η εταιρεία θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις για την παροχή ειδικής άδειας, που αφορά στην απόκτηση από την Εταιρεία ακινήτου που ανήκει σε εταιρεία του ομίλου της μετόχου πλειοψηφίας.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 3η Αυγούστου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στο Μαρούσι Αττικής, στην οδό Χειμάρρας αρ. 5, στον 5ο όροφο.

Τόσο στην αρχική Γενική Συνέλευση της 27ης Ιουλίου 2023 όσο και στην τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 3ης Αυγούστου 2023, έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν μόνο οι Μέτοχοι, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο αρχείο μετόχων της Εταιρείας που τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων» (ΕΛΚΑΤ) κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 22/07/2023 (Ημερομηνία Καταγραφής), χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών τους.