ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 24,9% στις πράξεις αγοραπωλησιών το 2020
ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 24,9% στις πράξεις αγοραπωλησιών το 2020
  Data Data

ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 24,9% στις πράξεις αγοραπωλησιών το 2020

RE+D magazine
08.12.2022

Στατιστικά στοιχεία ως προς τις εργασίες των Υποθηκοφυλακείων, των Μεταβατικών Κτηματολογικών Γραφείων και των Ενεχυροφυλακείων έτους 2020 ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ. Τα στοιχεία προέρχονται από ετήσια έρευνα που διενεργεί η ΕΛΣΤΑΤμε την οποία συγκεντρώνονται στοιχεία από τα έμμισθα και άμισθα γραφεία, που λειτουργούν υπό την αιγίδα των Εισαγγελιών των Πρωτοδικείων, στα οποία υπάγονται.

Ειδικότερα:

Το έτος 2020 επί συνόλου 367 ενεργών Υποθηκοφυλακείων που ανταποκρίθηκαν στην έρευνα (κάλυψη 95,3%), τελέστηκαν 448.797 πράξεις και εκδόθηκαν 1.840.711 αντίγραφα και πιστοποιητικά. Το συνολικό ποσό που εισπράχθηκε από τα δικαιώματα, ανέρχεται σε 106.410.000 ευρώ, εκ των οποίων το 45,0% αναλογεί σε δικαιώματα Πάγια, ΤΑΧΔΙΚ, ΕΚΧΑ, το 29,9% σε δικαιώματα του Δημοσίου και το 25,1% σε δικαιώματα των Υποθηκοφυλακείων.

Από τη σύγκριση των πράξεων του έτους 2020 με τις αντίστοιχες πράξεις του έτους 2019, παρατηρείται μείωση 27,4% στις πράξεις και 19,8% στα εισπραχθέντα δικαιώματα.

Ως προς την κατανομή των πράξεων που πραγματοποιήθηκαν το έτος 2020, βάσει της κατηγοριοποίησης που ακολουθείται, τη μεγαλύτερη κίνηση παρουσιάζουν οι μεταγραφές (58,8%), ακολουθούμενες από τις λοιπές πράξεις (17,8%) και από τις υποθήκες (15,8%). Αντίθετα οι κατασχέσεις και οι διεκδικήσεις δεν παρουσιάζουν σημαντική κίνηση, 3,8% και 3,4% αντίστοιχα

Ο αριθμός των πράξεων μεταγραφών, κατά το έτος 2020, ανήλθε σε 264.098 πράξεις παρουσιάζοντας μείωση 31,3% σε σχέση με το 2019 ενώ η αξία συναλλαγών τους ανήλθε σε 11.979.000.000 ευρώ έναντι 14.104.000.000 ευρώ το προηγούμενο έτος, παρουσιάζοντας μείωση 15,1%. Στο σύνολο των μεταγραφών οι αγοραπωλησίες αντιστοιχούν στο 30,8%.

Από τη σύγκριση των καταχωρηθεισών πράξεων αγοραπωλησιών των δύο τελευταίων ετών (2020/2019), προκύπτει μείωση στις πράξεις αγοραπωλησιών 24,9% και αντίστοιχα μείωση στην αξία συναλλαγών 19,0%.

Ο αριθμός των πράξεων υποθηκών, το έτος 2020, παρουσίασε μείωση σε σχέση με το 2019 κατά 19,9%, δηλαδή 71.119 πράξεις το 2020 έναντι 88.766 πράξεων το 2019. Από το σύνολο των πράξεων υποθηκών, του έτους 2020, το 8,8% αντιστοιχεί σε υποθήκες υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και το 91,2% σε λοιπές πράξεις υποθηκών.

Η αξία συναλλαγών στις καταχωρηθείσες πράξεις υποθηκών, κατά το έτος 2020, ανήλθε σε 17.846.000.000 ευρώ έναντι 26.546.000.000 ευρώ το προηγούμενο έτος, παρουσιάζοντας μείωση κατά 32,8%. Σχετικά με την κατανομή της αξίας συναλλαγών των υποθηκών, παρατηρείται ότι το 25,4% αφορά στην αξία υποθηκών υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και το 74,6% στην αξία των λοιπών πράξεων υποθηκών.

Ως προς την ανάλυση των πράξεων κατασχέσεων συγκριτικά τα δύο τελευταία έτη (2020/2019),παρουσιάζεται μείωση κατά 37,0%. Κατά το έτος 2020, από το σύνολο των 17.116 καταχωρηθεισών πράξεων κατασχέσεων, οι 2.341 προήλθαν από πράξεις υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και οι 14.775 από λοιπές πράξεις, ποσοστό κατανομής 13,7% και 86,3% αντίστοιχα.

• Η αξία συναλλαγών στις καταχωρηθείσες πράξεις κατασχέσεων, κατά το έτος 2020, παρουσίασε μείωση κατά 55,7% σε σχέση με το έτος 2019 και ανήλθε σε 1.968.000.000 ευρώ έναντι 4.444.000.000 ευρώ αντίστοιχα. Από την κατανομή της αξίας συναλλαγών κατασχέσεων παρατηρείται ότι το 68,9% αφορά στην αξία κατασχέσεων υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και το 31,1% στην αξία των λοιπών πράξεων κατασχέσεων.

• Οι καταχωρηθείσες πράξεις ενεχύρων για τα δύο τελευταία έτη (2020/2019), παρουσιάζουν αύξηση στις πράξεις κατά 5,8% και αύξηση στην αξία συναλλαγών κατά 8,1%.