Επενδυτικό πρόγραμμα €42 εκατ. "τρέχει" για το 2022 η Πλαστικά Θράκης
Επενδυτικό πρόγραμμα €42 εκατ. "τρέχει" για το 2022 η Πλαστικά Θράκης

Επενδυτικό πρόγραμμα €42 εκατ. "τρέχει" για το 2022 η Πλαστικά Θράκης

Η εταιρεία στοχεύει σε κέρδη άνω των €25 εκατ. για την τρέχουσα χρήση.
RE+D magazine
12.05.2022

Σε κέρδη στοχεύει ο όμιλος Πλαστικά Θράκης για το 2022 ενώ παράλληλα "τρέχει" επενδυτικό πρόγραμμα ύψους €42 εκατ.

Σύμφωνα με όσα είπε η διοίκηση κατά την ενημέρωση αναλυτών και θεσμικών επενδυτών στοχεύει σε κέρδη προ φόρων ύψους 9 εκατ. ευρώ στοχεύοντας σε αύξηση 140% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2019, αλλά μειωμένα κατά 72% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2021, λόγω της έλλειψης της ζήτησης των προϊόντων που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Συνολικά για το 2022, ο όμιλος στοχεύει, βάσει του προϋπολογισμού του, σε κέρδη προ φόρων άνω των 25 εκατ. ευρώ.

Η στρατηγική του ομίλου για την επόμενη πενταετία, στοχεύει στην περαιτέρω αύξηση της κερδοφορίας μέσω της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας του και του καλύτερου προϊοντικού μίγματος ενισχύοντας την παραγωγή προϊόντων με υψηλότερη κερδοφορία, καθώς και στην εκμετάλλευση ευκαιριών για ανάπτυξη τόσο στους υφιστάμενους κλάδους δραστηριοποίησης όσο και σε νέους.

Το τρέχον επενδυτικό πρόγραμμα που "τρέχει" η εταιρεία είναι ύψους 42 εκατ. ευρώ.

Σταθερή η ζήτηση των προϊόντων

Η διοίκηση σημείωσε ότι ο όμιλος διαχειρίστηκε επαρκώς τα υψηλά κόστη πρώτων και βοηθητικών υλών, ενέργειας και μεταφορικών και οι παραπάνω στόχοι παραμένουν επιτεύξιμοι, εφόσον δεν υπάρχει περαιτέρω επιδείνωση στις μακροοικονομικές συνθήκες, στα επίπεδα επάρκειας υλικών και ενέργειας, το επίπεδο της ζήτησης παραμείνει στα τρέχοντα επίπεδα και δεν παρουσιαστούν άλλοι παράγοντες που θα δημιουργήσουν επιπλέον δυσχέρεια στην αγορά.

Παράλληλα, παρουσιάστηκαν τα οικονομικά αποτελέσματα, τα οποία σημείωσαν ιστορικά υψηλή κερδοφορία και αναλύθηκε πως τα προϊόντα που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της πανδημίας είχαν για τα έτη 2020 και 2021 σημαντική συνεισφορά στα κέρδη προ φόρων του ομίλου. Συγκεκριμένα για το 2021, η συνεισφορά ανήλθε σε 51,8 εκατ. ευρώ από τη συνολική κερδοφορία του έτους ύψους 83,9 εκατ. ευρώ. Επίσης, παρουσιάστηκε η βελτίωση όλων των μεγεθών του ισολογισμού και η κατάσταση ταμειακών ροών του έτους 2021, δίνοντας έμφαση στην υψηλή ρευστότητα, παρά την απομείωση του δανεισμού και τη διανομή μερισμάτων.

Σημειώνεται ότι, κατά τα δυο τελευταία έτη, η εταιρεία εκτιμάται ότι θα διανείμει στους μετόχους μερίσματα ύψους 23,2 εκατ. ευρώ, εφόσον στην επικείμενη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας εγκριθεί η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για διανομή μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2021 ύψους 11,75 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων έχει ήδη διανεμηθεί προμέρισμα ύψους 4,75 εκατ. ευρώ, επομένως εφόσον εγκριθεί η σχετική πρόταση, θα διανεμηθεί επιπλέον ποσό ύψους 7 εκατ. ευρώ (μικτό ποσό), δηλαδή 0,1600312674 ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό), το οποίο θα προσαυξηθεί κατά το ποσό που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές τις οποίες θα κατέχει η εταιρεία κατά την ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος.