Εσοδα από μισθώματα €4,6 εκατ. στο εννεάμηνο για την Μπλέ Κέδρος
Εσοδα από μισθώματα €4,6 εκατ. στο εννεάμηνο για την Μπλέ Κέδρος

Εσοδα από μισθώματα €4,6 εκατ. στο εννεάμηνο για την Μπλέ Κέδρος

Ο συνολικός δανεισμός της κατά την ίδια ημερομηνία ανήλθε σε € 2.117.500.
RE+D magazine
01.12.2022

Στα €12,52 εκατ. διαμορφώθηκαν τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της εταιρείας Μπλέ Κέδρος ΑΕΕΑΠ για το εννεάμηνο της τρέχουσας χρήσης, ενώ το ίδιο διάστημα τα έσοδα από μισθώματα έφθασαν τα €4,6 εκατ. από €3,05 εκατ. κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας στις 30.09.2022 ανερχόταν σε € 43.200.000. Κατά το γ’ τρίμηνο 2022 η εταιρεία προέβη σε διανομή μερίσματος προς τους μετόχους της ύψους € 3.559.680.

Επίσης κατά το υπό εξέταση διάστημα προέβη σε λήψη πίστωσης σε ανοιχτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό από την Τράπεζα Optima Bank AE ύψους πέντε εκατομμυρίων Ευρώ (€ 5 εκ.). Η Εταιρεία εντός του ίδιου τριμήνου, προέβη στην εξόφληση του δανείου αυτού και στο κλείσιμο του εν λόγω λογαριασμού. Το υπόλοιπο του δανείου είναι μηδέν (€ 0).

Τέλος, ο συνολικός δανεισμός της κατά την ίδια ημερομηνία ανήλθε σε € 2.117.500.

Κατά το γ’ τρίμηνο 2022 η Εταιρεία προέβη στην απόκτηση των εξής ακινήτων:

- βιομηχανικό κτίριο συνολικής επιφάνειας 7.280 τ.μ. το οποίο βρίσκεται στον Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής, επί της οδού Αρτέμιδος 26, με τίμημα € 2.600.000. Η εμπορική του αξία εκτιμήθηκε στα € 3.365.000.

- ξενοδοχειακό συγκρότημα συνολικής επιφάνειας 5.801 τ.μ. σε παραθαλάσσιο οικόπεδο επιφάνειας 20.673 τ.μ. στον Οικισμό Αραχωβίτικα του Δ. Πατρών του Νομού Αχαΐας, με τίμημα € 1.800.000. Η εμπορική του αξία εκτιμήθηκε στα € 4.726.000.

Τέλος, όπως επισημαίνει η εταιρεία "υλοποιεί το επενδυτικό της σχέδιο σύμφωνα με το Ενημερωτικό της Δελτίο"