Για τελικές εγκρίσεις από ΕΕ το €1,6 δισ. του ΠΕΠ Αττικής
Για τελικές εγκρίσεις από ΕΕ το €1,6 δισ. του ΠΕΠ Αττικής

Για τελικές εγκρίσεις από ΕΕ το €1,6 δισ. του ΠΕΠ Αττικής

Εγκρίθηκε η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Δημήτρης Ι. Παπαδομαρκάκης
12.05.2022

Εγκρίθηκε η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του νέου Προγράμματος της Περιφέρειας Αττικής 2021-2027 συνολικού προϋπολογισμού 1,6 δισ. ευρώ, από τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συνθήκη προαπαιτούμενη για την έγκριση των Προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει έναν ολοκληρωμένο κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό σχεδιασμό για την αναβάθμιση της Περιφέρειας Αττικής, με βασικούς μοχλούς ανάπτυξης: την παραγωγή και ενσωμάτωση καινοτομίας, την πολιτιστική της ταυτότητα, τη νέα επιχειρηματικότητα, το τοπικό και παραγωγικό κεφάλαιο, την κοινωνική συνοχή και την προστασία της δημόσιας υγείας.

Αναλυτικότερα, το ΠΕΠ Αττικής 2021-2027 διαρθρώνεται με βάση τους ακόλουθους στόχους πολιτικής:

Προώθηση της έξυπνης εξειδίκευσης στην επιχειρηματικότητα, με ενίσχυση της καινοτομικής δραστηριότητας και του ψηφιακού μετασχηματισμού του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων στο δομημένο και φυσικό περιβάλλον – Βιώσιμη διαχείριση υδάτινων πόρων και προώθηση της κυκλικής οικονομίας – Βελτίωση αστικού περιβάλλοντος μέσω ανάπτυξης και εκσυγχρονισμό υποδομών.

Προώθηση της βιώσιμης μετακίνησης σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο – Ανάπτυξη έξυπνων μεταφορικών δικτύων. Κοινωνική ανάπτυξη, με αναβάθμιση των υποδομών και του εξοπλισμού υγείας, ενίσχυση της απασχόλησης και της κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού και προώθηση της στήριξης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Προώθηση της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Τέλος, όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, με οργανωμένες, ώριμες δράσεις και κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο, η Περιφέρεια Αττικής είναι έτοιμη να ξεκινήσει το νέο πρόγραμμά της, για την αναπτυξιακή επανεκκίνηση της Αττικής σε όλα τα επίπεδα.

Η κατανομή των κονδυλίων σύμφωνα με το σχεδιασμό θα είναι:

200 εκ.  για δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, της έρευνας και της καινοτομίας

350 εκ. για δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και αντιμετώπισης των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή

150 εκ. για Βιώσιμα και «έξυπνα» μεταφορικά δίκτυα και για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας

600 εκ. για την Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής, τη βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης και για την κατασκευή υποδομών εκπαίδευσης και κοινωνικής πρόνοιας

300 εκ. για την υλοποίηση σχεδίων ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων