Η Βιολέττα Λάππα ελέγχει το 40% της Wonder Nest Retail
Η Βιολέττα Λάππα ελέγχει το 40% της Wonder Nest Retail

Η Βιολέττα Λάππα ελέγχει το 40% της Wonder Nest Retail

Σε νέα συνεδρίαση του ΔΣ θα συζητηθεί η πώληση του υπόλοιπου ποσοστού στην Intracom Holdings.
RE+D magazine
09.07.2024

Αποφάσεις σχετικά με την μετοχική σύνθεση της εταιρείας Ι. Κλουκίνας - Ι. Λάππας ανακοίνωσε η εισηγμένη.

Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι στην από 5.7.2024 συνεδρίασή του αποφάσισε κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 99-101 του Ν. 4548/2018, την παροχή ειδικής άδειας για την σύναψη σύμβασης της Εταιρείας με συνδεδεμένο μέρος (κατά την έννοια του άρθρου 99 παρ. 2(α) του Ν. 4548/2018).

Συγκεκριμένα το Διοικητικό Συμβούλιο παρείχε την άδειά του για την σύναψη σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών με την Βιολέττα Λάππα του Ιωάννη, η οποία ως Μη Εκτελεστικό Μη Ανεξάρτητο Μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας αποτελεί συνδεδεμένο μέρος κατά τα οριζόμενα στην περ. α της παρ. 2 του άρθρου 99 Ν. 4548/2018 της Εταιρείας, σύμφωνα με την οποία:

1. Η Εταιρεία θα πωλήσει και μεταβιβάσει στην Βιολέττα Λάππα (συνδεδεμένο μέρος) δύο εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες εκατόν σαράντα έξι (2.447.146) κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της 100% θυγατρικής της εταιρείας με την επωνυμία «WONDER NEST RETAIL Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» (ΓΕΜΗ 177536201000 – ΑΦΜ 996478229), της απολύτου κυριότητάς της, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 40 % του ολοσχερώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας αυτής, έναντι συνολικού τιμήματος ύψους δύο εκατομμυρίων ευρώ (€2.000.000,00), ήτοι ογδόντα δύο λεπτά ανά μετοχή, (€ 0,82), το οποίο θα καταβληθεί τοις μετρητοίς, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που διαλαμβάνονται στην εγκριθείσα από το Δ.Σ. της Εταιρείας Σύμβαση Πώλησης και Μεταβίβασης Μετοχών.

2. Οι παραπάνω όροι της Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών, αποτελούν συνήθεις όρους για αντίστοιχες συμβάσεις και η σύναψη αυτής είναι δίκαιη και προς όφελος της Εταιρείας.

Η έγκριση της ως άνω σύμβασης παρασχέθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99 επ. του νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

Η ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΛΜ Α.Ε., η οποία δημοσιεύτηκε και στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό πρωτοκόλλου 3321304/09.07.2024, ελήφθη με βάση την από 14.6.2024 έκθεση αξιολόγησης της ανεξάρτητης ελεγκτικής εταιρείας «COMPASS Ορκωτοί Ελεγκτές και Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.», σύμφωνα με την οποία η ανωτέρω περιγραφόμενη συναλλαγή, κρίνεται ως δίκαιη και εύλογη για την Εταιρεία και τους μετόχους αυτής, που δεν αποτελούν συνδεδεμένα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας.

Tο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αναμένεται να συνεδριάσει εκ νέου προκειμένου να εξετάσει την παροχή της άδειάς του, για την σύναψη σύμβασης αγοραπωλησίας 3.670.719 κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της ίδιας ως άνω εταιρείας με την επωνυμία «WONDER NEST RETAIL Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία», προς την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (Δ.Τ. «INTRACOM HOLDINGS» / Αρ. Γ.Ε.Μη. 000303201000), η οποία ως ελέγχουσα, άμεσα και έμμεσα, ποσοστό 87,73 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, αποτελεί συνδεδεμένο μέρος αυτής κατά τα οριζόμενα στην περ. α της παρ. 2 του άρθρου 99 Ν. 4548/2018.