Ηλεκτρονικά από σήμερα τα κτηματολογικά διαγράμματα από τα Υποθηκοφυλακεία
Ηλεκτρονικά από σήμερα τα κτηματολογικά διαγράμματα από τα Υποθηκοφυλακεία

Ηλεκτρονικά από σήμερα τα κτηματολογικά διαγράμματα από τα Υποθηκοφυλακεία

RE+D magazine
27.03.2023

Ξεκινά από σήμερα η έκδοση και χορήγηση αποσπασμάτων από τα κτηματολογικά διαγράμματα (ΑΚΔ) από τα τηρούμενα βιβλία στα Έμμισθα Υποθηκοφυλακεία που λειτουργούν ως Κτηματολογικά Γραφεία

Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων γίνεται από κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον με την με τη χρήση των κωδικών που ο αιτών διαθέτει για την εισαγωγή στο taxisnet.

Τα εκδιδόμενα διαγράμματα σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους έχουν μορφή pdf, φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του Γενικού Διευθυντή του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Ελληνικό Κτηματολόγιο και αποθηκεύονται στο σύστημα.

Στα διαγράμματα αναγράφεται μοναδικός συστημικός κωδικός για την πιστοποίηση της αυθεντικότητάς τους μέσω λειτουργίας υπηρεσίας επιβεβαίωσης αυθεντικότητας

ΕΔΩ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΦΕΚ