Ισχυρή κερδοφορία για την Πλαστικά Θράκης στο εννεάμηνο 2023
Ισχυρή κερδοφορία για την Πλαστικά Θράκης στο εννεάμηνο 2023

Ισχυρή κερδοφορία για την Πλαστικά Θράκης στο εννεάμηνο 2023

RE+D magazine
20.11.2023

Ισχυρή Κερδοφορία και ανθεκτικότητα, παρουσίασε στο εννεάμηνο της τρέχουσας χρήσης ο όμιλος Πλαστικά Θράκης, παρά τις προκλήσεις του οικονομικού περιβάλλοντος.

Συγκεκριμένα, όπως λέει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε €269,8 εκατ., ενώ οι πωλήσεις του εννεαμήνου του προηγούμενου έτους είχαν ανέλθει σε €316,1 εκατ., ουσιαστικά λόγω της σημαντικής πτώσης των μέσων τιμών πώλησης (τους πρώτους μήνες του 2022, οι τιμές των πρώτων υλών κυμάνθηκαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα και ως εκ τούτου και οι τιμές πώλησης είχαν κινηθεί αυξητικά) αλλά και εξαιτίας της περιορισμένης πτώσης των όγκων ύψους 1,6%, ως αποτέλεσμα της χαμηλότερης ζήτησης σε βασικούς κλάδους της οικονομίας (κατασκευές, αγροτικός τομέας), πρωτίστως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ.

Κατά το εννεάμηνο του 2023, το EBITDA ανήλθε σε €37,0 εκατ. Συγκριτικά με το εννεάμηνο του 2022, το EBITDA είχε ανέλθει σε €42,6 εκατ., ωστόσο αφαιρουμένων των έκτακτων κερδών από τα COVID-19 προϊόντα (ύψους €5,3 εκατ. περίπου), σε συγκρίσιμους όρους, το EBITDA του εννεαμήνου του 2022 ανήλθε σε €37,3 εκατ., ήτοι κατά το εννεάμηνο του 2023 παρουσιάστηκε μείωση ύψους 0,7%, εξαιτίας της χαμηλότερης ζήτησης.

Ειδικότερα, κατά το τρίτο τρίμηνου του έτους, οι πωλήσεις ανήλθαν σε €89,7 εκατ., συγκριτικά με €103,4 εκατ. στο τρίτο τρίμηνο του 2022, αποκλειστικά λόγω των μειωμένων μέσων τιμών πώλησης, εξαιτίας των μειωμένων τιμών πρώτων υλών και της περιορισμένης ζήτησης, ωστόσο σε επίπεδο όγκων, ο Όμιλος κατάφερε αύξηση κατά 6,9%, συγκριτικά με το τρίτο τρίμηνο του 2022. Αναφορικά με τη λειτουργική κερδοφορία, το EBITDA του τρίτου τριμήνου ανήλθε σε €13,0 εκατ., αυξημένο κατά 7,7%, συγκριτικά με το προσαρμοσμένο EBITDA του τρίτου τριμήνου του 2022 ύψους €12,0 εκατ. (ήτοι αφαιρουμένων των κερδών από πωλήσεις προϊόντων που σχετίζονται με τον Covid-19 ύψους €0,6 εκατ.)

Ως προς τα επίπεδα ρευστότητας του Ομίλου και το συναλλακτικό κύκλο των θυγατρικών, ο Καθαρός Δανεισμός του Ομίλου ανήλθε σε €19,4 εκατ., συγκριτικά με €21,5 εκατ. στο τέλος του προηγούμενου έτους, γεγονός που καταδεικνύει ότι έχει βελτιωθεί ακόμα περισσότερο η χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στον υπολογισμό του Καθαρού Δανεισμού δεν περιλαμβάνεται εννεάμηνη προθεσμιακή τραπεζική κατάθεση ύψους €3,5 εκατ., επομένως σε περίπτωση που το συγκεκριμένο ποσό είχε συμπεριληφθεί, ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου θα ανερχόταν σε €15,9 εκατ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διανομή προσωρινού μερίσματος, για την εταιρική χρήση 2023, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται στα €3 εκ. (μικτό ποσό), η οποία θα λάβει χώρα στις 6 Δεκεμβρίου 2023.

Ειδικότερα, στον πίνακα παρουσιάζονται τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Ομίλου για το εννεάμηνο του 2023, από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022:

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΥ (σε χιλ. ευρώ)

 Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες

30/09/2023

30/09/2022

Μεταβολή (%)

Κύκλος Εργασιών

269.788

316.068

-14,6%

Μικτά Κέρδη

62.576

70.235

-10,9%

ΕΒΙΤ *

19.684

27.034

-27,2%

EBITDA*

37.024

42.571

-13,0%

Κέρδη προ Φόρων (EBT)*

20.229

32.180

-37,1%

Κέρδη μετά από Φόρους

15.409

26.814

-42,5%

Κέρδη μετά από Φόρους & Δικαιώματα Μειοψηφίας

14.929

26.414

-43,5%

Βασικά Κέρδη ανά μετοχή (σε €)

0,3474

0,6111

-43,2%

Προοπτικές Ομίλου

Για το τελευταίο τρίμηνο του έτους, η Διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί και προσαρμόζεται στις αλλαγές που διαμορφώνονται σε μακροοικονομικό επίπεδο, καταβάλλοντας προσπάθεια να επιτύχει τη δυνατόν καλύτερη οικονομική απόδοση, παρά την επιδείνωση των γεωπολιτικών παραγόντων, εξαιτίας της νέας κρίσης στη Μέση Ανατολή. Αν και ο Όμιλος δεν έχει άμεσες συνέπειες σε επίπεδο πωλήσεων στη συγκεκριμένη περιοχή, ωστόσο η δυσχέρεια των μακροοικονομικών συνθηκών δύναται να επηρεάσει τις αγορές και οικονομίες, στις οποίες απευθύνεται ο Όμιλος. Ωστόσο, αναφορικά με την ετήσια κερδοφορία του Ομίλου, η Διοίκηση εκτιμά ότι, αν και η ζήτηση σε αρκετές προϊόντικές ομάδες παραμένει μειωμένη και η αβεβαιότητα ενισχύεται εξαιτίας και της νέας γεωπολιτικής κρίσης, η κερδοφορία EBITDA του τρέχοντος έτους αναμένεται να κυμανθεί ως τάξη μεγέθους στα αντίστοιχα επίπεδα του 2022 (από το EBITDA του 2022 θα πρέπει να αφαιρεθούν τα έκτακτα κέρδη λόγω COVID-19 ύψους €5,3 εκατ.), γεγονός που καταδεικνύει την ικανότητα του Ομίλου, σε έντονες και δυσμενείς συνθήκες, να παραμένει προσηλωμένος και να επιτυγχάνει τους στόχους του.