Κέρδη ύψους €70,3 εκατ. για την ElvalHalcor το α' τρίμηνο 2023
Κέρδη ύψους €70,3 εκατ. για την ElvalHalcor το α' τρίμηνο 2023

Κέρδη ύψους €70,3 εκατ. για την ElvalHalcor το α' τρίμηνο 2023

Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 930,5 εκατ. ευρώ από 923,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα ένα χρόνο πριν.
RE+D magazine
24.05.2023

Μετά το εξαιρετικό πρώτο εξάμηνο του 2022 που χαρακτηρίστηκε από υπερβάλλουσα ζήτηση στους περισσότερους κλάδους της οικονομίας, το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα αντιμετώπισε μία σειρά από σημαντικές δοκιμασίες αναφέρει η ElvalHalcor σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του α' τριμήνου της τρέχουσας χρήσης.

Οπως λέει "ο υψηλός πληθωρισμός οδήγησε σε αλλεπάλληλες αυξήσεις των βασικών επιτοκίων δανεισμού, με άμεσες επιπτώσεις στο τραπεζικό σύστημα, και σε ένα κλίμα αβεβαιότητας σχετικά με την Ευρωπαϊκή και παγκόσμια ανάπτυξη, που οδήγησε σε χαμηλότερη ζήτηση σε πολλές κατηγορίες προϊόντων". 

Σύμφωνα με την εταιρεία σε αυτό το δύσκολο διεθνές οικονομικό περιβάλλον ο Όμιλος ElvalHalcor παρέμεινε ανθεκτικός, καθώς ο όγκος πωλήσεων μειώθηκε κατά 1,2% μόνο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022, παραμένοντας σημαντικά αυξημένος σε σχέση με το 2021. Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 930,5 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2023, ελαφρώς βελτιωμένος κατά 0,8%, συγκριτικά με 923,6 εκατ. ευρώ το Q1’22.

Οι τιμές των μετάλλων

Οι τιμές των μετάλλων ήταν μειωμένες το πρώτο Q1’23 συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2022, παρουσιάζοντας ελαφριά πτώση σε σχέση με τα επίπεδα της αρχής του έτους. Η μέση τιμή́ του αλουμινίου διαμορφώθηκε στα 2.232 ευρώ ανά́ τόνο το Q1’23 έναντι 2.927 ευρώ ανά́ τόνο το Q1’22, ήτοι μείωση 23,7%. Η μέση τιμή́ του χαλκού́ διαμορφώθηκε στα 8.322 ευρώ́ ανά́ τόνο έναντι 8.924 ευρώ́ ανά́ τόνο την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ήτοι μείωση 6,7%, ενώ η μέση τιμή́ του ψευδάργυρου διαμορφώθηκε στα 2.915 ευρώ ανά́ τόνο το 2022 έναντι 3.299 την αντίστοιχη περίοδο το 2022, ήτοι μείωση 11,6%.

 Τα αναπροσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη πριν από φόρους, τόκους, αποσβέσεις, αποτέλεσμα μετάλλου και λοιπά έκτακτα έξοδα (a-EBITDA), τα οποία απεικονίζουν καλύτερα την οργανική και ταμειακή κερδοφορία της Εταιρείας, μειώθηκαν κατά 5,9% και ανήλθαν στα 70,3 εκατ. ευρώ το Q1’23 έναντι 74,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο, οδηγούμενα από το αυξημένο κόστος κατεργασίας. Σημειώνεται ότι το a -EBITDA παρέμεινε σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα από τα αντίστοιχα επίπεδα του Q1’21 (41,9 εκατ. ευρώ).

Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη ανήλθαν στα 64,6 εκατ. ευρώ το Q1’23, έναντι 109,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), διαμορφώθηκαν στα 56,1 εκατ. ευρώ έναντι 102,1 εκατ. ευρώ το Q1’22. Αρνητική επίδραση στα παραπάνω μεγέθη είχαν κυρίως τα λογιστικά αποτελέσματα μετάλλων, τα οποία διαμορφώθηκαν σε ζημίες 14,3 εκατ. ευρώ για το Q1’23, έναντι κερδών 28,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο χρονικό διάστημα το 2022.

Το ενοποιημένο καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα (κόστος) διαμορφώθηκε στα 13,5 εκατ. ευρώ για το Q1’23, αυξημένο κατά 57% συγκρινόμενο με τα 8,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η αύξηση αυτή αποδίδεται στα αυξημένα επιτόκια αναφοράς ενώ αντισταθμίστηκε μερικώς από τη μείωση του καθαρού δανεισμού. Να σημειωθεί ότι ο Όμιλος για να αντιμετωπίσει την αύξηση των επιτοκίων, έχει προβεί σε πράξεις αντιστάθμισης ταμειακών ροών επιτοκίων (interest rate swaps) για μέρος των δανειακών υποχρεώσεων με κυμαινόμενο επιτόκιο και σε λήψη δανείων με σταθερό επιτόκιο.

Ο καθαρός δανεισμός του ομίλου μειώθηκε κατά 60,2 εκ. ευρώ από το Q1’22, ως αποτέλεσμα της υψηλής λειτουργικής κερδοφορίας του και των μειωμένων τιμών των μετάλλων.

Τέλος, τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στα 19,7 εκατ. ευρώ για το Q1’23, έναντι 66,9 εκατ. ευρώ το Q1’22. Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 18,0 εκατ. ευρώ για τη κλειόμενη περίοδο (ή 0,0481 ευρώ ανά μετοχή) από 65,3 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του Q1’22 (ή 0,1741 ευρώ ανά μετοχή).

Το 2023 ξεκίνησε με εντελώς διαφορετικές συνθήκες, προοπτικές και δυσκολίες σε σχέση με το 2022. Η αβεβαιότητα για την οικονομική ανάπτυξη, που οδήγησε σε χαμηλή ζήτηση σε πολλούς παραγωγικούς κλάδους, σε συνδυασμό με τις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες επέτρεψαν στην Ευρώπη να ξεπεράσει τον σκόπελο της ενεργειακής επάρκειας την κρίσιμη περίοδο. 

Αυτό οδήγησε σε συνεχή πτώση των τιμών ενέργειας, οι οποίες παραμένουν όμως σε αυξημένα επίπεδα σε σχέση με το παρελθόν ενώ δεν υπάρχει και βεβαιότητα για την μελλοντική τους πορεία. 

Παρά τη γεωπολιτική κρίση, η ElvalHalcor κοιτάζει το μέλλον με αισιοδοξία, καθώς βρίσκεται σε κατάλληλη θέση για να αξιοποιήσει το ευρύ και διαφοροποιημένο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο και τα στρατηγικά της πλεονεκτήματα, όπως η πελατοκεντρική φιλοσοφία, η υψηλή τεχνολογία και ο διεθνής προσανατολισμός χωρίς εξάρτηση από χώρες ή γεωγραφικές περιοχές, παράγοντες  που της δίνουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσει κάθε μελλοντική ευκαιρία. 

Σε αυτό συμβάλλουν καίρια οι σημαντικές επενδύσεις, οι οποίες ολοκληρώθηκαν πρόσφατα, αυξάνοντας περαιτέρω την παραγωγική δυναμικότητα, της Εταιρείας σε τομείς και προϊόντα με προοπτικές ανάπτυξης στο πλαίσιο της  κυκλικής οικονομίας, της μετάβασης στην κλιματική ουδετερότητα, της αστικοποίησης, και της τεχνολογικής εξέλιξης.