Κατατέθηκε το business plan της Attica Bank
Κατατέθηκε το business plan της Attica Bank

Κατατέθηκε το business plan της Attica Bank

Η τράπεζα αναμένεται να επανέλθει σε λειτουργική κερδοφορία στο τέλος του 2024.
RE+D magazine
14.02.2023

Εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο της Attica Bank το επικαιροποιημένο επιχειρηματικό πλάνο των ετών 2022 – 2025 (Business Plan 2022 – 2025) με ενσωματωμένο το πλάνο Ενεργειών Ενίσχυσης Εποπτικών Κεφαλαίων (Capital Plan) καθώς και την προτεινόμενη Στρατηγική Μείωσης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (NPE Strategy), τα οποία και υποβλήθηκαν στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Σύμφωνα με το αναθεωρημένο Business Plan, η Attica Bank αναμένεται να επανέλθει σε λειτουργική κερδοφορία στο τέλος του 2024, ενώ η στρατηγική διαχείρισης των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (NPEs) περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη σταδιακή αποεπένδυση της τράπεζας από τίτλους των τιτλοποιήσεων της τράπεζας ή/ και πωλήσεις χαρτοφυλακίων.  

Η υλοποίηση των πράξεων και διαδικασιών κεφαλαιακής ενίσχυσης της τράπεζας, μετά και τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 30 Δεκεμβρίου του 2022 και τη λήψη απόφασης για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, εξελίσσεται κατά τα προβλεπόμενα στο νομοκανονιστικό πλαίσιο, με την ολοκλήρωση της σύνταξης του Συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου, το οποίο θα υποβληθεί προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις επόμενες ημέρες.