Καθαρά κέρδη €35,2 εκατ. για την Noval Property το 2021
Καθαρά κέρδη €35,2 εκατ. για την Noval Property το 2021

Καθαρά κέρδη €35,2 εκατ. για την Noval Property το 2021

Tη διανομή μερίσματος €0,0102 ανά μετοχή αποφάσισε η διοίκηση της εταιρείας για τη χρήση του 2021, αυξημένο κατά 32,5%.
RE+D magazine
12.04.2022

Κέρδη έναντι ζημιών ανακοίνωσε η Noval Property για το 2021.

Συγκεκριμένα η εταιρεία πέτυχε καθαρά κέρδη για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 σε 35,2 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 1,5 εκατ. ευρώ για το 2020.

Η εταιρεία παρουσίασε έσοδα από μισθώματα και αποζημιώσεις μισθωμάτων 18,6 εκατ. ευρώ, έναντι 13,9 εκατ. ευρώ το 2020, παρουσιάζοντας αύξηση 33,8%.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα κρατικά μέτρα στήριξης των πληττόμενων επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας Covid-19 μείωσαν τα έσοδα της εταιρείας το 2021 κατά 2,5 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 11,8% επί των αναμενόμενων ετήσιων εσόδων.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και αναπροσαρμογής εύλογης αξίας περιουσιακών στοιχείων (adjusted EBITDA) για τη χρήση 2021 ανήλθαν σε 9,6 εκατ. ευρώ έναντι 7,2 εκατ. ευρώ το 2020 παρουσιάζοντας αύξηση 33,3%.

Τα κέρδη από αναπροσαρμογή των επενδυτικών ακινήτων σε εύλογη αξία κατά το 2021 ανήλθαν σε 27,5 εκατ. ευρώ (έναντι ζημιάς 4,3 εκατ. ευρώ το 2020), καταδεικνύοντας την πρόοδο των έργων ανάπτυξης, την ενεργητική διαχείριση των ακινήτων της εταιρείας, καθώς και τη θετική τάση των εμπορικών ακινήτων στην Ελλάδα.

Τα ταμειακά διαθέσιμα την 31.12.2021 ανήλθαν σε 129,1 εκατ. ευρώ έναντι 4,5 εκατ. ευρώ την 31.12.2020. Η εσωτερική λογιστική αξία της εταιρείας την 31.12.2021 ήταν 314,9 εκατ. ευρώ ή 1,27 ευρώ ανά μετοχή, ενώ την 31.12.2020 ήταν 281,9 εκατ. ευρώ ή 1,14 ευρώ ανά μετοχή, σημειώνοντας αύξηση 11,4%.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Noval Property κατά την από 08.04.2022 συνεδρίασή του αποφάσισε να εισηγηθεί στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων τη διανομή μερίσματος ποσού 0,0102 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2021, αυξημένο κατά 32,5% σε σχέση με το μέρισμα για τη χρήση του 2020.