Καθαρό μέρισμα €0,11 ανά μετοχή θα λάβουν οι μέτοχοι της Fourlis
Καθαρό μέρισμα €0,11 ανά μετοχή θα λάβουν οι μέτοχοι της Fourlis

Καθαρό μέρισμα €0,11 ανά μετοχή θα λάβουν οι μέτοχοι της Fourlis

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 05.07.2023, μέσω της ‘’ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.’’.
RE+D magazine
19.06.2023

Τη διανομή συνολικού μερίσματος €0,11 ανά μετοχή αποφάσισε η Τακτική Γενική Συνέλευση της Fourlis.

Το εν λόγω ποσό μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 0,1045 ευρώ ανά μετοχή.

Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος είναι η Πέμπτη 29.06.2023. Δικαιούχοι του μερίσματος, είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του 

Συστήματος Αύλων Τίτλων την Παρασκευή 30.06.2023 (Record Date). Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 05.07.2023, μέσω της ‘’ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.’’ ως ακολούθως:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες), σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της ATHEXCSD.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.T., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του υπολοίπου μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου καταστημάτων της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.».