Ξεκαθαρίζει η μετοχική σύνθεση στην Ελλάκτωρ. Δεν πουλά η Motor Oil
Ξεκαθαρίζει η μετοχική σύνθεση στην Ελλάκτωρ. Δεν πουλά η Motor Oil

Ξεκαθαρίζει η μετοχική σύνθεση στην Ελλάκτωρ. Δεν πουλά η Motor Oil

Από σήμερα η περίοδος αποδοχής της δημόσιας πρότασης της Reggeborgh η οποία προσφέρει 1,75 ευρώ ανά μετοχή.
RE+D magazine
24.06.2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το πληροφοριακό δελτίο για την προαιρετική δημόσια πρόταση που υπέβαλε η Reggeborgh Invest μέσω της κατά 100% θυγατρικής της "RB Ellaktor" προς όλους τους μετόχους της Ελλάκτωρ, προσφέροντας 1,75 ευρώ ανά μετοχή

Σήμερα, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Eταιρείας ανέρχεται σε €13.927.680,20, διαιρούμενο σε 348.192.005 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας €0,04 ανά μετοχή, που τελούν υπό διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Κατά την Ημερομηνία Δημόσιας Πρότασης, η Reggeborgh Investment B.V. κατέχει συνολικά 106.275.775 Μετοχές, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 30,522% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της.

Όλες οι Μετοχές οι οποίες δεν κατέχονται άμεσα ή έμμεσα από τον Προτείνοντα ή από Πρόσωπα που ενεργούν σε συντονισμό με τον Προτείνοντα κατά την Ημερομηνία Δημόσιας Πρότασης δηλαδή 241.916.230 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 69,5% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου αυτής αποτελούν το αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης και δεν υπάρχει ελάχιστος αριθμός Μετοχών που πρέπει να προσφερθεί προκειμένου να ισχύει η Δημόσια Πρόταση.

 Η Τιμή της Δημόσιας Πρότασης:

 (α) υπερβαίνει κατά περίπου 31,6% τη μέση χρηματιστηριακή αξία κατά τη διάρκεια των τελευταίων έξι (6) μηνών που προηγήθηκαν της Δημόσιας Πρότασης, η οποία ανέρχεται σε €1,33. 

(β) υπερβαίνει κατά περίπου 2,94% την υψηλότερη τιμή στην οποία ο Προτείνων ή οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό του ή σε συντονισμό με αυτόν απέκτησαν Μετοχές τους τελευταίους δώδεκα μήνες που προηγήθηκαν της Δημόσιας Πρότασης, η οποία ανέρχεται σε €1,70 ανά μετοχή. 

Η Περίοδος Αποδοχής, κατά τη διάρκεια της οποίας οι Μέτοχοι μπορούν να αποδεχτούν τη Δημόσια Πρόταση υποβάλλοντας στους Συμμετέχοντες/Διαμεσολαβητές τους ένα υπογεγραμμένο αντίγραφο του εντύπου αποδοχής, θα διαρκέσει για 4 εβδομάδες και δύο εργάσιμες ημέρες, από τις 24 Ιουνίου 2022 στις 8 π.μ. (GMT +2) έως τις 26 Ιουλίου 2022 στο πέρας του εργάσιμου ωραρίου των Συμμετεχόντων/Διαμεσολαβητών ( η “Περίοδος Αποδοχής”).

Τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης θα δημοσιευθούν, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του Νόμου, από τον Προτείνοντα εντός δύο εργάσιμων ημερών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, δηλαδή έως τις 28 Ιουλίου 2022, στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου, σε περίπτωση που ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που ενεργούν σε συντονισμό με τον Προτείνοντα, με την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, κατέχουν Μετοχές που αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων οφείλει να αποκτήσει στην Τιμή της Δημόσιας Πρότασης οποιεσδήποτε επιπλέον μετοχές του προσφερθούν για μια περίοδο τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης.

Τέλος, ο Προτείνων δηλώνει ότι σε περίπτωση που αποκτήσει Μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό μεγαλύτερο από το 90% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και των δικαιωμάτων ψήφων αυτής, δεν θα ασκήσει το δικαίωμά του να εξαγοράσει τις μετοχές της μειοψηφίας

Σε κάθε περίπτωση, είναι πρόθεση του Προτείνοντος να διατηρήσει τις μετοχές της Εταιρείας εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών.