Κτηματολόγιο: Στο τέλος του 2023 ο τιμοκατάλογος των προστίμων εκπρόθεσμης δήλωσης
Κτηματολόγιο: Στο τέλος του 2023 ο τιμοκατάλογος των προστίμων εκπρόθεσμης δήλωσης

Κτηματολόγιο: Στο τέλος του 2023 ο τιμοκατάλογος των προστίμων εκπρόθεσμης δήλωσης

RE+D magazine
28.07.2023

Για τις 31 Δεκεμβρίου 2023 μετατίθενται οι αποφάσεις για τον ειδικότερο τρόπος υπολογισμού του προστίμου ανά δικαιώματος, σε περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης εγγραπτέων δικαιωμάτων στο Κτηματολόγιο.

Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995 (Α 114) απαγορεύεται κατάρτιση εμπράγματης δικαιοπραξίας για δικαίωμα που δηλώθηκε, καθώς και χορήγηση άδειας οικοδομής όνομα εκείνου που παρέλειψε να υποβάλει δήλωση. Το αποδεικτικό υποβολής δήλωσης μνημονεύεται και επισυνάπτεται συμβόλαιο, μνημονεύεται οικοδομική άδεια και τηρείται Φάκελο αρμόδιας για έκδοση άδειας υπηρεσίας. Με απόψαση του Δ.Σ. του Φορέα επιβάλλεται πρόστιμο το οποίο υπολογίζεται βάσει του είδους του εγγραπτέου δικαιώματος που δηλώνεται αξίας των ακινήτων, βάσει του συστήματος αντικειμενικού πρσσδιορισμού, καθώς και του χρόνου που καθυστέρησε υποβολή δήλωσης.

Το πρόστιμο για δικαιώματα κυριότητας (ψιλής και πλήρους) και επικαρπίας υπολογίζεται για το σύνολο των ακινήτων που δεν έχουν δηλωθεί εμπροθέσμως. 

Βάση υπολογισμού του προστίμου αποτελεί η αξία του δικαιώματος που δηλώνεται. 

Η βάση υπολογισμού αντιστοιχεί σε ποσό που δεν μπορεί να είναι κατώτερο των €300 και ανώτερο των €2.000. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται ανάλογα με τον χρόνο καθυστέρησης υποβολής της δήλωσης. 

Η απόφαση αρχίζει να ισχύει έναν  μήνα μετά τη δημοσίευσή της. 

Σε περίπτωση παρέλευσης της προθεσμίας καταβολής προστίμου, αυτό εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.