Μέρισμα €0,03 ανά μετοχή θα δώσει η Trastor για το 2022
Μέρισμα €0,03 ανά μετοχή θα δώσει η Trastor για το 2022

Μέρισμα €0,03 ανά μετοχή θα δώσει η Trastor για το 2022

Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο του oμίλου την 31η Δεκεμβρίου 2022 ήταν €392,3 εκατ. έναντι €324,9 εκατ. έναντι της προηγούμενης χρονιάς.
RE+D magazine
11.04.2023

Την διανομή μερίσματος ύψους €0,03 ανά μετοχή για τη χρήση του 2022 θα εισηγηθεί η διοίκηση της Trastor Α.Ε.Ε.Α.Π. στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Η ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων (record date), η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στο μέρισμα και η ημερομηνία έναρξης καταβολής του, όπως έχουν ανακοινωθεί στο οικονομικό ημερολόγιο της εταιρείας, τελούν υπό την αίρεση της σχετικής έγκρισης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Επιπλέον των ανωτέρω, και η πληρώτρια τράπεζα θα γνωστοποιηθεί στο επενδυτικό κοινό ευθύς μετά τη λήψη της σχετικής απόφασης από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα πραγματοποιηθεί στις 05 Μαΐου 2023.

Αύξηση στα καθαρά κέρδη

Εν τω μεταξύ η ΑΕΕΑΠ ανακοίνωσε αύξηση κατά 32% των καθαρών κερδών του Ομίλου, τα οποία για τη χρήση 2022 ανήλθαν σε €33,9 εκατ. έναντι €23,1 εκατ. για το 2021. Τα κέρδη του Ομίλου προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων, και κερδών από αναπροσαρμογή επενδυτικών ακινήτων κατά το 2022 ανήλθαν σε €15,1 εκατ. έναντι €12,6 εκατ. κατά το 2021.

Επίσης σημαντική αύξηση κατά 20% παρουσίασαν και τα έσοδα του Ομίλου από μισθώματα τα οποία ανήλθαν σε €21,7 εκατ. έναντι €18,1 εκατ. για την χρήση 2021.

Ο Όμιλος, μέσα στο 2022, επένδυσε ποσό ύψους €49 εκατ. για την απόκτηση 7 νέων επενδυτικών ακινήτων (γραφειακοί χώροι, logistics, και οικόπεδα) και για την ανέγερση 2 επαγγελματικών αποθηκών, σύγχρονων προδιαγραφών, ενώ προχώρησε στην πώληση 8 ακινήτων (6 καταστήματα και γραφειακοί χώροι, και 2 οικόπεδα) συνολικού τιμήματος πώλησης €10,3εκ., με αποτέλεσμα την 31η Δεκεμβρίου 2022 να διαθέτει συνολικά 57 επενδυτικά ακίνητα, υψηλής ποιότητας και με συνολική επιφάνεια 255,8 χιλ. τ.μ., έναντι συνολικής επιφάνειας 220,2 χιλ. τ.μ. κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο του Ομίλου την 31η Δεκεμβρίου 2022 ανήλθε σε €392,3 εκατ. έναντι €324,9 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2021. Τα χρηματικά διαθέσιμα του Ομίλου την 31η Δεκεμβρίου 2022 ανήλθαν σε €26,6 εκατ. έναντι €23,9 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

H Εσωτερική Αξία (NAV) του Ομίλου την 31η Δεκεμβρίου 2022 ανήλθε σε €212,3 εκατ. ή €1,401 ανά μετοχή έναντι €1,201 ανά μετοχή της περυσινής χρήσης, παρουσιάζοντας αύξηση 16,7%.