Μέρισμα €0,279 ανά μετοχή προτείνει το Δ.Σ της Prodea για το 2021
Μέρισμα €0,279 ανά μετοχή προτείνει το Δ.Σ της Prodea για το 2021

Μέρισμα €0,279 ανά μετοχή προτείνει το Δ.Σ της Prodea για το 2021

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας θα πραγματοποιηθεί στις 7 Ιουνίου 2022.
RE+D magazine
17.05.2022

Η Prodea ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο στην από 16.05.2022 συνεδρίαση του, αποφάσισε να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που θα συνέλθει την 07.06.2022, τη διανομή μερίσματος 0,279 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό) για τη χρήση 2021.

Δεδομένης της διανομής προσωρινού μερίσματος ύψους € 0,110 σε συνέχεια της από 07.12.2021 απόφασης του Δ.Σ., το υπόλοιπο προς διανομή μέρισμα ανέρχεται σε 0,169 ευρώ / μετοχή (καθαρό).

Η ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων (record date), η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στο μέρισμα και η ημερομηνία έναρξης καταβολής του, καθώς και η πληρώτρια τράπεζα θα γνωστοποιηθούν στο επενδυτικό κοινό ευθύς μετά τη λήψη της σχετικής απόφασης από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης στην Γ.Σ

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2021, μετά της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών. Διανομή κερδών.

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2021. Απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2021.

3. Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2021, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

4. Έγκριση καταβολής αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2021 και προσδιορισμός των αμοιβών μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2023, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

5. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας κατ’ άρθρο 98 του Ν. 4548/2018. 2

6. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2022 έως 31.12.2022.

7. Εκλογή ανεξάρτητων εκτιμητών για τη χρήση 2022, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 22 του ν. 2778/99, όπως ισχύει, και καθορισμός της αμοιβής τους.

8. Έγκριση νέας πολιτικής αποδοχών, σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 13 του Ν. 4209/2013.

9. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με την έκδοση νέων, άυλων, κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1β του Ν. 4548/2018. 10. Λοιπές Ανακοινώσεις