Μέρισμα 0,628 ευρώ ανά μετοχή θα δώσει στους μετόχους ο ΟΛΠ
Μέρισμα 0,628 ευρώ ανά μετοχή θα δώσει στους μετόχους ο ΟΛΠ

Μέρισμα 0,628 ευρώ ανά μετοχή θα δώσει στους μετόχους ο ΟΛΠ

Το ποσό του μερίσματος είναι αυξημένο κατά 57% σε σχέση με το 2020.
RE+D magazine
14.07.2022

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του ΟΛΠ ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για το 2021 και την διανομή μερίσματος €0,628 ανά μετοχή.

Η γενική συνέλευση πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης και με απαρτία που ανήλθε στο 78,66%. Επισημαίνεται, ότι το ποσό του μερίσματος είναι αυξημένο κατά 57% σε σχέση με το 2020.

Tα σημαντικότερα μεγέθη της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για το έτος 2021 αφορούν στον κύκλο εργασιών της εταιρείας, ο οποίος ανέρχεται σε 154,2 εκατ. ευρώ, στα κέρδη προ φόρων, τα οποία είναι 49,2 εκατ. ευρώ και στα κέρδη μετά από τους φόρους, τα οποία ανέρχονται σε 36,8 εκατ. ευρώ. 

Τα ταμειακά διαθέσιμα σημείωσαν αύξηση και ανέρχονται σε 135,0 εκατ. ευρώ, ενώ σημειώνεται πως έως το τέλος του 2021 το σωρευτικό συμβασιοποιημένο ποσό των υποχρεωτικών επενδύσεων ανέρχεται σε 250,5 εκατ. ευρώ ή 89,9%.

Ο πρόεδρος της ΟΛΠ Α.Ε. κ. Yu Zenggang, ο οποίος προήδρευσε της γενικής συνελεύσεως, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συνεδρίαση και κυρίως για τα σταθερά εύρωστα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας, τα οποία όπως είπε "αποδεικνύουν ότι η στρατηγική, η οποία ακολουθείται συστηματικά τα τελευταία χρόνια στο Λιμάνι Πειραιά, είναι η κατάλληλη, οι επιδιωκόμενοι στόχοι επιτυγχάνονται και διασφαλίζονται τα συμφέροντα των μετόχων".