Μέχρι 17 Ιουλίου παραδοτέο το "Ερευνώ - Καινοτομώ"
Μέχρι 17 Ιουλίου παραδοτέο το "Ερευνώ - Καινοτομώ"

Μέχρι 17 Ιουλίου παραδοτέο το "Ερευνώ - Καινοτομώ"

RE+D magazine
08.07.2024

Ολοκληρώνεται μέχρι το τέλος του μήνα το περιθώριο υποβολής αιτήσεων του προγράμματος "Ερευνώ - Καινοτομώ"

Οι 4 δράσεις συνολικού προϋπολογισμού €300 εκατ. χρηματοδοτούνται ως εξής:

Ι. Έρευνα και Ανάπτυξη από επιχειρήσεις, προϋπολογισμού 800.000 ευρώ. 

Η Παρέμβαση απευθύνεται σε υφιστάμενες Επιχειρήσεις που έχουν κατ’ ελάχιστον μία κλεισμένη ετήσια διαχειριστική χρήση. Δυνητικοί δικαιούχοι είναι είτε μια μικρομεσαία επιχείρηση (μεμονωμένη Μικρομεσαία επιχείρηση), είτε Ομάδες Επιχειρήσεων, στις οποίες απαραίτητα τουλάχιστον μία είναι ΜμΕ. Επιπλέον, στην ομάδα επιχειρήσεων δύναται να συμμετέχει μία (ή περισσότερες) οντότητα/ες που ανήκει στους Λοιπούς φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις.

ΙΙ. Συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς, προϋπολογισμού 2 εκατ. ευρώ. 

Η Παρέμβαση αφορά συμπράξεις υφισταμένων επιχειρήσεων, που έχουν κατ’ ελάχιστον μία πλήρη ετήσια διαχειριστική χρήση, με ερευνητικούς οργανισμούς, με κύριους αποδέκτες τις επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο της παρέμβασης η σύμπραξη περιλαμβάνει τουλάχιστον μία μικρομεσαία επιχείρηση και τουλάχιστον έναν ερευνητικό οργανισμό. Επιπλέον, στη σύμπραξη δύναται να συμμετέχει μία ή περισσότερες οντότητα/ες που ανήκει στους Λοιπούς Φορείς που αντιμετωπίζονται ως Ερευνητικοί Οργανισμοί ή στους Λοιπούς φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις. Αν υπάρχουν περισσότερες από μία επιχειρήσεις η μία τουλάχιστον θα πρέπει να είναι μικρομεσαία.

ΙΙΙ. Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων, προϋπολογισμού 2 εκατ. ευρώ. 

Δυνητικοί δικαιούχοι στην Παρέμβαση είναι υφιστάμενες μεμονωμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που έχουν κατ’ ελάχιστον μία κλεισμένη πλήρη ετήσια διαχειριστική χρήση.

VI. Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις. Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός εξαρτάται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Ορίζοντας. Συγκεκριμένα δυνητικοί δικαιούχοι είναι μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις που έλαβαν τη Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για έργα έρευνας και ανάπτυξης στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δεν έλαβαν χρηματοδότηση λόγω εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Η ένταξη στις δράσεις αυτές που αφορούν σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, δε λήγουν στις ίδιες προθεσμίες.

Για την 1η δράση, που αφορά σε έρευνα και ανάπτυξη, η προθεσμία λήγει την Τετάρτη 10 Ιουλίου, στις 3 μετά το μεσημέρι.

Για τη 2η δράση που αφορά σε συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς η προθεσμία λήγει την Τετάρτη 17 Ιουλίου, επίσης στις 3 μετά το μεσημέρι.

Για την 3η και 4η παρέμβαση, που αφορούν στην αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και στη σφραγίδα αριστείας οι δράσεις θα παραμείνουν ανοιχτές ανάλογα με την Περιφέρεια και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να παραταθεί πέραν της 27ης Νοεμβρίου 2024, στις 3 μετά το μεσημέρι.