Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Πολυτεχνείου Κρήτης και της Grant Thornton
Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Πολυτεχνείου Κρήτης και της Grant Thornton

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Πολυτεχνείου Κρήτης και της Grant Thornton

Κοινός άξονας όλων αυτών των ενεργειών είναι η παραγωγή οφέλους και αξίας για την τοπική κοινωνία αλλά και για την Ελλάδα γενικότερα.
RE+D magazine
23.05.2023

Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν το Πολυτεχνείο Κρήτης και η Grant Thornton με γνώμονα την υλοποίηση καινοτόμων δράσεων και πρωτοβουλιών, στην κατεύθυνση της διαρκούς εκπαίδευσης και κατάρτισης των εργαζομένων της εταιρείας , αλλά και της απόκτησης πολύτιμης επαγγελματικής εμπειρίας από πλευράς των φοιτητών.

Κοινός άξονας όλων αυτών των ενεργειών είναι η παραγωγή οφέλους και αξίας για την τοπική κοινωνία αλλά και για την Ελλάδα γενικότερα. 

Η επικύρωση του Μνημονίου πραγματοποιήθηκε με συνάντηση των ενδιαφερομένων μερών στο Πολυτεχνείο Κρήτης στα Χανιά, όπου παρευρέθηκαν εκ μέρους του Πολυτεχνείου Κρήτης ο κος Μιχαήλ Ζερβάκης, Πρύτανης Πολυτεχνείου Κρήτης, η κα Δανάη Βενιέρη, Αντιπρύτανης Οικονομικών και Ανάπτυξης και ο κος Φώτιος Κανέλλος, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων δια βίου μάθησης και εξωστρέφειας. 

Από την πλευρά της Grant Thornton παρευρέθηκαν ο κος Εμμανουήλ Διαμαντουλάκης, Senior Partner της Grant Thornton και επικεφαλής του γραφείου Κρήτης και Ρόδου, o κος Κωνσταντίνος Αντωνακάκης, Assurance Partner, και η κα Μαρία Μανιαδή, Assurance Manager.

Ειδικότερα, μεταξύ του Πολυτεχνείου και της Grant Thornton διαμορφώθηκε ένα κοινό πλαίσιο δράσης, συνεργασίας και συναντίληψης, προκειμένου να συμβάλλουν και τα δύο μέρη, μέσω των κοινών τους προσπαθειών, στην επίτευξη των εξής στόχων:

  • Στη βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα χρηματοοικονομικής-ελεγκτικής και διοίκησης επιχειρήσεων γενικότερα.
  •  Στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας ,στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης, από τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πολυτεχνείου.
  •  Στη συμμετοχή σε δράσεις συμβουλευτικής υποστήριξης (mentoring- coaching) φοιτητών και αποφοίτων του Πολυτεχνείου.
  • Στην ανταλλαγή δεδομένων για τη διεξαγωγή έρευνας και από τα δυο μέρη, στις περιπτώσεις που υπάρχει δυνατότητα υλοποίησης και ασφαλώς σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας των δυο μερών, αλλά και με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
  • Στην ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών που αφορούν σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και ανάγκες σε επίπεδο γνώσεων και ικανοτήτων της παγκόσμιας αγοράς εργασίας.
  • Στην ανάπτυξη και υλοποίηση καινοτόμων δράσεων προς όφελος της ανάπτυξης της ευρύτερης τοπικής και εθνικής αγοράς εργασίας.
  • Στην ανάπτυξη και υλοποίηση δράσεων εταιρικής υπευθυνότητας προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και της ελληνικής κοινωνίας ευρύτερα.

Από την εν λόγω συνεργασία, συνεπώς, αναμένεται να αναπτυχθούν πολύτιμες συνέργειες, οι οποίες θα έχουν πολλαπλασιαστικά και μετρήσιμα αποτελέσματα στο πεδίο της περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης, γεγονός που θα συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της επιχειρηματικής λειτουργίας της τοπικής κοινωνίας και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών.