Μπλέ Κέδρος ΑΕΕΑΠ: Διανομή μερίσματος €0,0824 / μετοχή για το 2021
Μπλέ Κέδρος ΑΕΕΑΠ: Διανομή μερίσματος €0,0824 / μετοχή για το 2021

Μπλέ Κέδρος ΑΕΕΑΠ: Διανομή μερίσματος €0,0824 / μετοχή για το 2021

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εισηγμένης το οποίο εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.
RE+D magazine
02.09.2022

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας Μπλέ Κέδρος ΑΕΕΑΠ το νέο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 02.09.2022 συγκροτήθηκε σε σώμα κατά τη συνεδρίασή του της 02.09.2022.

Σύμφωνα με την εταιρεία το Δ.Σ διαμορφώνεται ως ακολούθως:

1. Μιχαήλ Ευμορφίδης του Δημητρίου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
2. Δαυίδ Αράρ του Ιακώβ, Α ́ Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος
3. Θεοχάρης Λαζανάς – Μικρός του Βασιλείου, Β’ Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος
4. Χρήστος Μπομπόλιας του Νικολάου, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
5. Στυλιανός Αλεξίου του Παναγιώτη, Μη εκτελεστικό Μέλος
6. Ευαγγελία Παλιάρη του Παναγιώτη, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος
7. Δημήτριος Τρύφων του Θεοδώρου, Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό Μέλος

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο Α’ Αντιπρόεδρος, άλλως, ο Β’ Αντιπρόεδρος. Η θητεία ορίστηκε πενταετής αρχομένη από την 02.09.2022 και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της, για χρόνο που δεν υπερβαίνει την εξαετία.

Στην ίδια συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο, σε εκτέλεση εξουσιοδότησης που του χορηγήθηκε από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 02.09.2022, όρισε ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τους κ.κ. Δαυίδ Αράρ του Ιακώβ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και Στυλιανό Αλεξίου του Παναγιώτη, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ..

Μετά τον ανωτέρω ορισμό και σε συνδυασμό με την από 02.09.2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων με την οποία ορίστηκε η Επιτροπή Ελέγχου ως ανεξάρτητη επιτροπή του άρθρου 44 παρ. 1α, εδ. αβ του ν. 4449/2017 (μεικτή επιτροπή), αποτελούμενη από τρία (3) μέλη, δύο εκ των οποίων θα είναι μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα τρίτο ανεξάρτητο από την Εταιρεία και διορίστηκε ο κ. Αριστείδης - Αντώνιος Σφούνος ως τρίτο ανεξάρτητο μέλος της Επιτροπής, η σύνθεση της Επιτροπής
Ελέγχου έχει ως ακολούθως:

1. Αριστείδης - Αντώνιος Σφούνος του Γρηγορίου, τρίτο πρόσωπο – μη μέλος ΔΣ, ο οποίος πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, με επαρκή εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική και μέλος της Επιτροπής με τα προσόντα του άρθρου 44 παρ. 1ζ του ν. 4449/2017
2. Δαυίδ Αράρ του Ιακώβ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
3. Στυλιανός Αλεξίου του Παναγιώτη, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Η Επιτροπή Ελέγχου με την ανωτέρω σύνθεση συγκροτήθηκε σε σώμα κατά την συνεδρίασή της της 02.09.2022 και Πρόεδρος αυτής ορίστηκε ο κ. Αριστείδης – Αντώνιος Σφούνος.

Αποκοπή δικαιώματος στο μέρισμα

Παράλληλα, σε ξεχωριστή ανακοίνωση η εταιρεία γνωστοποιεί  ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 02.09.2022 αποφάσισε τη διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση 2021 ποσού 0,0824 € ανά μετοχή.

Από την Τετάρτη 07.09.2022, που ορίστηκε ως Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στο μέρισμα, οι μετοχές της Εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα πληρωμής μερίσματος. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία», την Πέμπτη 08.09.2022 («Record date»).

Το μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται την Δευτέρα 12.09.2022, μέσω της πληρώτριας τράπεζας «Optima Bank Α.Ε.» (πληρώτρια τράπεζα), βάσει των στοιχείων που θα παράσχει στην ως άνω πληρώτρια τράπεζα η ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή/και το Χρηματιστήριο, κατά τα οριζόμενα στην χρηματιστηριακή νομοθεσία και τους κανονισμούς του Χρηματιστηρίου και ειδικότερα:

Α. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της.

Β. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου της «OPTIMA BANK A.E.», για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία καταβολής.

Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν εντός πέντε (5) ετών παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 2778/1999, όπως ισχύει, τα διανεμόμενα μερίσματα των ΑΕΕΑΠ απαλλάσσονται της παρακράτησης φόρου.