Οδηγία από ΕΕ για την υποχρεωτική Υποβολή Εκθέσεων Εταιρικής Βιωσιμότητας
Οδηγία από ΕΕ για την υποχρεωτική Υποβολή Εκθέσεων Εταιρικής Βιωσιμότητας

Οδηγία από ΕΕ για την υποχρεωτική Υποβολή Εκθέσεων Εταιρικής Βιωσιμότητας

Από το 2024 οφείλουν να συμμορφώνονται οι μεγάλες επιχειρήσεις.
Βάλια Πολίτη
05.12.2022

Ένα βήμα πιο κοντά στην υποχρεωτική δημοσιοποίηση δεδομένων αειφορίας βρίσκονται πλέον οι εταιρείες, μετά την έγκριση της Οδηγίας για την Υποβολή Εκθέσεων Εταιρικής Βιωσιμότητας (CSRD) από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στις 28 Νοεμβρίου 2022. Στόχος της Ένωσης είναι η αύξηση της εταιρικής υπευθυνότητα, η αποφυγή χρήσης διαφορετικών πρότυπων βιωσιμότητας και η επίτευξη ομοιογένειας, καθώς και η διευκόλυνση της μετάβασης σε μια πιο βιώσιμη οικονομία.

Η Οδηγία CSRD, η οποία αποτελεί μέρος της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της Ατζέντας για τη βιώσιμη χρηματοδότηση, απαιτεί από τις εταιρείες να αναφέρουν τον αντίκτυπο των εταιρικών δραστηριοτήτων στο περιβάλλον και την κοινωνία, παράλληλα με τη διασφάλιση της ορθότητας των αναφερόμενων πληροφοριών. Εν ολίγοις, οι εταιρείες θα πρέπει να αναφέρουν πώς το επιχειρηματικό τους μοντέλο επηρεάζει τη βιωσιμότητά τους και πώς εξωτερικοί παράγοντες βιωσιμότητας, όπως η κλιματική αλλαγή, επηρεάζουν την επιχείρησή τους. Αυτό θα οδηγήσει σε καλύτερα ενημερωμένους επενδυτές και ενδιαφερόμενους φορείς σε ζητήματα που αφορούν την αειφορία.

Η CSRD εισάγει περισσότερο λεπτομερή κριτήρια για τις εκθέσεις που σχετίζονται με ζητήματα βιωσιμότητας, όπως είναι τα ανθρώπινα, περιβαλλοντικά και κοινωνικά δικαιώματα, καθώς και ορισμένοι παράγοντες διακυβέρνησης. Αυτό θα ισχύει για όλες τις μεγάλες εταιρείες (δημόσιες και ιδιωτικές) που εδρεύουν στην ΕΕ και τις εταιρείες που είναι εισηγμένες στις εν λόγω αγορές.

Οι νέοι κανόνες αναφοράς θα ισχύουν επίσης για τις εισηγμένες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, υπό προϋποθέσεις, ενώ υπάρχει δυνατότητα εξαίρεσης αυτών μέχρι το 2028. Παράλληλα, υπόχρεες θα θεωρούνται οι μη ευρωπαϊκές εταιρείες με δραστηριοποίηση εκτός ΕΕ, εφόσον πραγματοποιούν καθαρό κύκλο εργασιών € 150 εκατ. εντός ΕΕ και διαθέτουν και τουλάχιστον μία θυγατρική ή υποκατάστημα σε χώρα της Ένωση, το οποίο υπερβαίνει συγκεκριμένα όρια. Οι εν λόγω εταιρείες πρέπει να υποβάλλουν έκθεση σχετικά με επιπτώσεις τους σε ζητήματα ESG, όπως αυτή ορίζεται στην ίδια οδηγία.

Συνοπτικά, οι νέες απαιτήσεις αναφοράς θα περιλαμβάνουν:

  • Την επιπλέον αναφορά κοινωνικών ζητημάτων και ζητημάτων διακυβέρνησης, εκτός από την αναφορά για ζητήματα περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής. Ενδεικτικά: η καταπολέμηση της διαφθοράς και της δωροδοκίας, η εταιρική διακυβέρνηση, ο σεβασμός των ανθρωπίνων και των εργασιακών δικαιωμάτων, η διαφορετικότητα και η συμπερίληψη.
  • Την δημοσιοποίηση πληροφοριών σχετικά με τις διαδικασίες βιωσιμότητας μιας εταιρείας και τις πραγματικές και πιθανές αρνητικές επιπτώσεις των λειτουργιών και της αλυσίδας αξίας της.
  • Aναφορές για τις εκπομπές του πεδίου 3, συμπεριλαμβανομένων των εκπομπών του πεδίου 3.6 από επαγγελματικά ταξίδια.

Οι νέοι κανόνες αναφοράς θα τεθούν σε ισχύ σε τέσσερα στάδια, ξεκινώντας από το 2024:

  • Υποβολή εκθέσεων το 2025 για το οικονομικό έτος 2024 για εταιρείες που ήδη υπόκεινται στην Οδηγία για τις μη χρηματοοικονομικές αναφορές (NFRD), δηλαδή για μεγάλες εταιρείες με περισσότερους από 500 υπαλλήλους.
  • Υποβολή εκθέσεων το 2026 για το οικονομικό έτος 2025 για μεγάλες εταιρείες (>500 υπαλλήλους), οι οποίες δεν υπόκεινται επί του παρόντος στην NFRD
  • Υποβολή εκθέσεων το 2027 για το οικονομικό έτος 2026 για εισηγμένες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (εξαιρούνται οι πολύ μικρές επιχειρήσεις), μικρά και μη σύνθετα πιστωτικά ιδρύματα και εξαρτημένες εταιρείες ασφάλισης·
  • Υποβολή εκθέσεων το 2029 για το οικονομικό έτος 2028 για επιχειρήσεις τρίτων χωρών με καθαρό κύκλο εργασιών άνω των € 150 εκατ. στην ΕΕ, εφόσον έχουν τουλάχιστον μία θυγατρική ή υποκατάστημα στην ΕΕ που υπερβαίνει ορισμένα όρια.

Επιπλέον, οι εταιρείες οφείλουν να προσλάβουν ανεξάρτητο ελεγκτή που θα διασφαλίζει ότι οι εταιρείες συμμορφώνονται με τα πρότυπα αναφοράς και πιστοποίησης.

Το νέο σύστημα εκθέσεων της ΕΕ αποσκοπεί στην παρακίνηση των εταιρειών να λαμβάνουν αποφάσεις με γνώμονα τη βιωσιμότητα, μέσω της εποπτείας των δηλωθέντων στοιχείων και του επακόλουθου αντίκτυπου των αποτελεσμάτων τους στην προσέγγιση επενδυτών. Η σημασία για το επενδυτικό κοινό είναι εξίσου σημαντική, δεδομένου ότι αυξάνοντας τη διαφάνεια, η οδηγία δίνει στους επενδυτές τη δυνατότητα επιλογής εταιρειών με πραγματικά βιώσιμες δραστηριότητες στο σύνολο της Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, μέσω της διάθεσης στοιχείων ESG, η CSRD στοχεύει στην ανακατεύθυνση των επενδύσεων σε βιώσιμες εταιρείες και δραστηριότητες.