Ολοκληρώθηκε η πώληση των γραφείων Cecil από την Lamda
Ολοκληρώθηκε η πώληση των γραφείων Cecil από την Lamda

Ολοκληρώθηκε η πώληση των γραφείων Cecil από την Lamda

Το τίμημα της συναλλαγής ανήλθε σε €19,4 εκατ. σε μετρητά.
RE+D magazine
12.02.2024

Η Lamda Development ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε δια της 100% θυγατρικής της «Lamda Prime Properties S.M.S.A», την πώληση του κτιρίου γραφείων Cecil (συνολικής εκμισθώσιμης επιφάνειας περίπου 6.000 τ.μ.) στην εταιρεία ΚΟΝΤΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Το τίμημα της συναλλαγής ανήλθε σε €19,4 εκατ. σε μετρητά. Η αξία του ακινήτου, βάσει της αποτίμησης ανεξάρτητου εκτιμητή την 30.06.2023, ανερχόταν σε περίπου €15,2 εκατ.

Ο Όμιλος LAMDA Development αναμένεται να αναγνωρίσει στο Α’ Τρίμηνο 2024 λογιστικό κέρδος προ φόρων ποσού περίπου €4εκ ως αποτέλεσμα της ανωτέρω συναλλαγής.

Επιπλέον, ποσό €5,3εκ περίπου εκ του τιμήματος της συναλλαγής αποπλήρωσε ολοσχερώς το ισόποσο δάνειο της ως άνω θυγατρικής (η ονομαστική αξία του δανείου την 30.09.2023), μειώνοντας έτσι τις δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου.

Συνεπώς, η συναλλαγή (α) ενισχύει την Καθαρή Αξία Ενεργητικού (NAV), (β) αυξάνει τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου και (γ) μειώνει τις ενοποιημένες δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου. Η ως άνω συναλλαγή εντάσσεται στο πλαίσιο της υφιστάμενης στρατηγικής της Εταιρείας που στοχεύει στην επικέντρωση των δραστηριοτήτων στο εμβληματικό έργο του Ελληνικού, τα Εμπορικά Κέντρα/Αναπτύξεις (The Mall Athens, Golden Hall, Mediterranean Cosmos, Designer Outlet Athens, Vouliagmenis Mall και Riviera Galleria) και τις Μαρίνες.