Ολοκληρώθηκε οδικό έργο €3 εκατ. στην περιοχή της Αργιθέας
Ολοκληρώθηκε οδικό έργο €3 εκατ. στην περιοχή της Αργιθέας

Ολοκληρώθηκε οδικό έργο €3 εκατ. στην περιοχή της Αργιθέας

Το έργο αφορά στο τμήμα Ι.Μ. Σπηλιάς-Στεφανιάδα μήκους περίπου 2 χιλιομέτρων.
RE+D magazine
22.08.2022

Ένα σημαντικό έργο που ενισχύει την οδική ασφάλεια στην περιοχή της Αργιθέας ολοκληρώθηκε πρόσφατα από την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 3 εκατ. ευρώ αφορά στο τμήμα Ι.Μ. Σπηλιάς-Στεφανιάδα μήκους περίπου 2 χιλιομέτρων, περιλάμβανε την βελτίωση του τμήματος της υπ΄αριθ. 9 δευτερεύουσας Επαρχιακής Οδού «Καρδίτσας- Στεφανιάδα» που έχει ως αφετηρία την διασταύρωση προς την Ιερά Μονή Σπηλιάς.

Στο έργο πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω εργασίες,  Γενικές εκσκαφές σε γαιώδες-ημιβραχώδες και βραχώδες έδαφος,

- Την κατασκευή  επιχώματος ,

- Την κατασκευή τοίχων,

- Την κατασκευή επενδεδυμένων τάφρων και μικροκατασκευών,

- Την κατασκευή σωληνωτών οχετών, κιβωτοειδών οχετών, με τα φρεάτια απορροής όμβριων υδάτων,

- Εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης της οδού

- Την σήμανση –ασφάλιση της οδού.

Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν εργασίες οριστικής αποκατάστασης σε σημεία που παρατηρήθηκαν κατολισθήσεις πρανών ανάντη ή  κατάντη  του οδικού δικτύου της Ε.Ο.9  με την μέθοδο των φρεατοπάσσαλων που θα χρησιμοποιηθεί στη θεμελίωση των τοίχων αντιστήριξης. Επίσης κατασκευάστηκαν οι απαραίτητοι τοίχοι αντιστήριξης (βαρύτητας)  προκειμένου να επιτευχθεί η ορθή και ασφαλή λειτουργία της οδού αφού θα επιτευχθεί με τον τρόπο αυτό η συγκράτηση των πρανών.
 

Νέα έργα

 
1) Στη ίδια Επαρχιακή Οδό 9 «Καρδίτσς- Στεφανιάδα», εξελίξετε το έργο με τίτλο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ Ι.Μ. ΣΠΗΛΙΑΣ-ΒΡΑΓΚΙΑΝΑ- Β΄ ΦΑΣΗ προϋπολογισμού 3.600.000,00€, και συγκεκριμένα την νέα οδό από την διασταύρωση προς Βραγκιανά.

Το μήκος της υπό κατασκευής οδού είναι περίπου 4.000m και οι εργασίες θα εκτελεστούν από την Χ.Θ. 3+950 μέχρι Χ.Θ. 7+050.

2) Το τμήμα από την Χ.Θ. 2+150 μέχρι Χ.Θ. 3+950 συμπεριλαμβάνει την περιοχή της κατολίσθησης της λίμνης Στεφανιάδας. Για την αντιμετώπισή της θα εκπονηθεί γεωτεχνική μελέτη από την οποία θα προκύψουν οι απαιτούμενες επεμβάσεις ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση των οχημάτων δημοτών και επισκεπτών της περιοχής. Θα ακολουθήσει η σύνταξη της σχετικής μελέτης οδοποιίας από την οποία θα προκύψει και ο προϋπολογισμός των απαραίτητων εργασιών.