Οργανικές ζημίες προ φόρων €72,5 εκατ. για την Aegean
Οργανικές ζημίες προ φόρων €72,5 εκατ. για την Aegean

Οργανικές ζημίες προ φόρων €72,5 εκατ. για την Aegean

Τα ταμειακά διαθέσιμα, ισοδύναμα και λοιπές χρηματοοικονομικές επενδύσεις διαμορφώθηκαν σε 474,4 εκατ.
RE+D magazine
23.03.2022

Ανοδο της τάξης του 63% σημείσε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου Aegean για το 2021 σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της ανάκαμψης από τον Ιούνιο έως τον Οκτώβριο του 2021.

Οπως ανακοίνωσε ο όμιλος το 70% των συνολικών πωλήσεων για το έτος πραγματοποιήθηκε από τον Ιούνιο έως τον Οκτώβριο, πριν την μετάλλαξη της Όμικρον που έφερε εκ νέου περιορισμούς. Τα ενοποιημένα έσοδα ανήλθαν σε 674,8 εκατ. ευρώ το 2021 από 415,1 εκατ. ευρώ το 2020.

Ο Όμιλος προσέφερε 11,2 εκατ. θέσεις και μετέφερε 7,2 εκατ. επιβάτες συνολικά, με την κίνηση να ανέρχεται σε 3,5 εκατ. επιβάτες στο δίκτυο εσωτερικού και 3,7 εκατ. επιβάτες στο δίκτυο εξωτερικού το 2021. Ο συντελεστής πληρότητας διαμορφώθηκε στο 65,5%, στα ίδια περίπου επίπεδα με το 2020 και σημαντικά χαμηλότερα από τα συνήθη προ πανδημίας.

Οι ζημίες προ φόρων σε οργανική συγκρίσιμη βάση, σύμφωνα με την ανακοίνωση,  ανήλθαν σε 72,5 εκατ. ευρώ, σημαντικά περιορισμένες από ζημίες προ φόρων ύψους 296,8 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, κυρίως λόγω της σημαντικής βελτίωσης στο τρίτο τρίμηνο του έτους, το πρώτο θετικό τρίμηνο από την αρχή της πανδημίας.

Με την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 60 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο του 2021, που αποτελούσε προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Εταιρεία έλαβε στις αρχές Ιουλίου 2021 την εγκεκριμένη από την ΕΕ κρατική ενίσχυση για την μερική αποκατάσταση της ζημίας, λόγω της πανδημίας για το 2020.

Στο συνολικό αποτέλεσμα του έτους, αναγνωρίστηκε το ποσό της ενίσχυσης μειωμένο κατά την εύλογη αξία των warrants που δόθηκαν στο Ελληνικό Δημόσιο. Επιπλέον, αναγνωρίστηκε πρόβλεψη απομείωσης σχετιζόμενη με την αναδιάρθρωση του στόλου αεροσκαφών. Η συνολική επίδραση των τριών προαναφερόμενων παραγόντων ανήλθε σε συνολικά μη επαναλαμβανόμενα έσοδα ύψους 63,2 εκατ. ευρώ, τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στα ανωτέρω στοιχεία των οργανικών  αποτελεσμάτων του έτους.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω έκτακτα μη οργανικά έσοδα, οι ζημίες προ Φόρων ανήλθαν σε 9,3 εκατ. ευρώ το 2021, ενώ ο Όμιλος εμφάνισε καθαρά κέρδη μετά από φόρους ύψους 5,1 εκατ. ευρώ.

Τα ταμειακά διαθέσιμα, ισοδύναμα και λοιπές χρηματοοικονομικές επενδύσεις διαμορφώθηκαν σε 474,4 εκατ., ευρώ, μετά και την καταβολή προκαταβολών για την παραγγελία των αεροσκαφών στην Airbus καθώς και για την αγορά παγίων, ποσού 94,8 εκατ. ευρώ το 2021.