Παράταση για το«Ερευνώ – Καινοτομώ»
Παράταση για το«Ερευνώ – Καινοτομώ»

Παράταση για το«Ερευνώ – Καινοτομώ»

RE+D magazine
10.07.2024

Παράταση δόθηκε στις δύο παρεμβάσεις της δράσης «Ερευνώ – Καινοτομώ», του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021 – 2027.

Συγκεκριμένα δόθηκε παράταση 

  1. για την Παρέμβαση Ι (Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις): ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η Τρίτη 30.07.2024 και ώρα 15:00, αντί της Τετάρτης 10.07.2024. Η Παρέμβαση προϋπολογισμού €800.000 απευθύνεται σε υφιστάμενες Επιχειρήσεις που έχουν κατ’ ελάχιστον μία κλεισμένη ετήσια διαχειριστική χρήση. Δυνητικοί δικαιούχοι είναι είτε μια μικρομεσαία επιχείρηση (μεμονωμένη Μικρομεσαία επιχείρηση), είτε Ομάδες Επιχειρήσεων, στις οποίες απαραίτητα τουλάχιστον μία είναι ΜμΕ. Επιπλέον, στην ομάδα επιχειρήσεων δύναται να συμμετέχει μία (ή περισσότερες) οντότητα/ες που ανήκει στους Λοιπούς φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις.

  2. για την Παρέμβαση ΙΙ (Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς): ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η Δευτέρα 09.09.2024 και ώρα 15:00, αντί της Τετάρτης 17.07.2024. Η Παρέμβαση προϋπολογισμού € 2 εκατ. αφορά συμπράξεις υφισταμένων επιχειρήσεων, που έχουν κατ’ ελάχιστον μία πλήρη ετήσια διαχειριστική χρήση, με ερευνητικούς οργανισμούς, με κύριους αποδέκτες τις επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο της παρέμβασης η σύμπραξη περιλαμβάνει τουλάχιστον μία μικρομεσαία επιχείρηση και τουλάχιστον έναν ερευνητικό οργανισμό. Επιπλέον, στη σύμπραξη δύναται να συμμετέχει μία ή περισσότερες οντότητα/ες που ανήκει στους Λοιπούς Φορείς που αντιμετωπίζονται ως Ερευνητικοί Οργανισμοί ή στους Λοιπούς φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις. Αν υπάρχουν περισσότερες από μία επιχειρήσεις η μία τουλάχιστον θα πρέπει να είναι μικρομεσαία.

Συνολικά ο προϋπολογισμός για τις 4 δράσεις του προγράμματος ανέρχεται σε €300 εκατ.