Κέρδη €0,25 /μετοχή και 20% απόδοση ιδίων κεφαλαίων για την Πειραιώς το δ' τρίμηνο 2023
Κέρδη €0,25 /μετοχή και 20% απόδοση ιδίων κεφαλαίων για την Πειραιώς το δ' τρίμηνο 2023

Κέρδη €0,25 /μετοχή και 20% απόδοση ιδίων κεφαλαίων για την Πειραιώς το δ' τρίμηνο 2023

Το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της Τράπεζας αυξήθηκε κατά 5% ετησίως το 2023.
RE+D magazine
14.02.2024

Αυξημένα καθαρά έσοδα από τόκους ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς για το δ' τρίμηνο του 2023 υποστηριζόμενα από το περιβάλλον επιτοκίων και το χαρτοφυλάκιο ομολόγων.

Συγκεκριμένα, όπως λέει σε σχετική ανακοίνωση τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν σε €537 εκατ. το 4ο τρίμηνο 2023, αυξημένα κατά 1% σε τριμηνιαία βάση και 25% σε ετήσια, συνεχίζοντας τη θετική τους τάση, υποστηριζόμενα από τα υψηλότερα επιτόκια στα χαρτοφυλάκια δανείων και ομολόγων, τα οποία αντιστάθμισαν το υψηλότερο κόστος καταθέσεων. 

Το 2023, τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε €2.003 εκατ., αυξημένα κατά 48% σε ετήσια βάση. Το κόστος των προθεσμιακών καταθέσεων αυξήθηκε περαιτέρω το 4ο τρίμηνο 2023, φτάνοντας στο 2,0%, ενώ επί του παρόντος οι νέες προθεσμιακές καταθέσεις διαμορφώνονται σε περίπου 2,5%. 

Συνολικά, ο δείκτης καθαρού περιθωρίου επιτοκίου διαμορφώθηκε στο υψηλό επίπεδο του 2,77% το 4ο τρίμηνο 2023, σε σύγκριση με 2,72% το προηγούμενο τρίμηνο και 2,21% ένα χρόνο πριν, ενώ διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο σε 2,69% το 2023. 

Τα καθαρά έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν σε €144 εκατ. το 4ο τρίμηνο 2023,  αυξημένα κατά 3% τριμηνιαίως και κατά 14% ετησίως. Η ανάπτυξη στο τρίμηνο έλαβε ώθηση από τα τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα, τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, τις πιστωτικές κάρτες, ενώ τα έσοδα από μισθώματα βελτιώθηκαν επίσης. Τα καθαρά έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν σε €547 εκατ. το 2023, 14% υψηλοτέρα σε σχέση με το 2022. 

Το 4ο τρίμηνο 2023, τα καθαρά έσοδα προμηθειών ως ποσοστό του ενεργητικού ανήλθαν σε 0,74%, 9 μ.β. αυξημένα σε σύγκριση με το 4ο τρίμηνο 2022. Το 2023 τα καθαρά έσοδα προμηθειών ως ποσοστό του ενεργητικού διαμορφώθηκαν στο ηγετικό επίπεδο αγοράς του 0,74%, επωφελούμενα από τη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων. 

Τα κύρια σημεία των αποτελεσμάτων

Τα λειτουργικά έξοδα το 4ο τρίμηνο 2023 διαμορφώθηκαν στα €260 εκατ., +7% ετησίως, επιβαρυμένα από έκτακτα έξοδα που σχετίζονται με το πρόγραμμα αποχώρησης εργαζομένων, δαπάνη που διατέθηκε για τη διατήρηση ταλέντων στον οργανισμό, καθώς και από την επιδότηση σε χαμηλόμισθους εργαζομένους. Εξαιρουμένων αυτών, τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα διαμορφώθηκαν στα €196 εκατ. το 4ο τρίμηνο, -7% ετησίως, λόγω των συνεχιζόμενων πρωτοβουλιών μείωσης κόστους και βελτιστοποίησης πόρων. Το 2023 τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα διαμορφώθηκαν σε €793 εκατ. μειωμένα κατά 4% ετησίως, παρά τις πληθωριστικές πιέσεις. 

Οι επαναλαμβανόμενες δαπάνες προσωπικού αυξήθηκαν κατά 3% σε ετήσια βάση στα €105 εκατ. το 4ο τρίμηνο 2023, εξαιτίας της συμπερίληψης μεταβλητών αμοιβών σε αυτό το τρίμηνο. Το ανθρώπινο δυναμικό διαμορφώθηκε σε 8.053 στις 31 Δεκεμβρίου 2023, εκ των οποίων οι 7.672 στην Ελλάδα. Το ανθρώπινο δυναμικό στην Ελλάδα μειώθηκε κατά 598 ετησίως, κυρίως μέσω της αξιοποίησης προγράμματος αποχώρησης προσωπικού. Επιπλέον, τα γενικά έξοδα το 4ο τρίμηνο 2023 μειώθηκαν κατά 23% σε ετήσια βάση, στα €64 εκατ., λόγω ενεργειών αποτελεσματικότητας κόστους. 

Το 2023 τα επαναλαμβανόμενα γενικά έξοδα διαμορφώθηκαν στα €300 εκατ., μειωμένα κατά 11% ετησίως, λόγω του χαμηλότερου κόστους μισθώσεων και συντήρησης, της μείωσης στα έξοδα τρίτων, καθώς και χαμηλότερης συνεισφοράς στο Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων. Ο δείκτης κόστους προς βασικά έσοδα σε επαναλαμβανόμενη βάση παρέμεινε στο 29% για δεύτερο τρίμηνο, έναντι 38% ένα χρόνο πριν, οδηγώντας στο επίπεδο του 31% το 2023.

Το 4ο τρίμηνο 2023 οι οργανικές προβλέψεις δανείων μειώθηκαν σημαντικά στο κυκλικά χαμηλό επίπεδο των €53 εκατ., έναντι €76 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο, και  €70 εκατ. ένα χρόνο πριν, εξαιτίας της σημαντικής μείωσης NPE και της ανθεκτικότητάς αναφορικά με νέο σχηματισμό NPE. Απομειώσεις ύψους €52 εκατ. το 4ο τρίμηνο 2023 σχετίζονται κυρίως με προβλέψεις για την κατηγοριοποίηση χαρτοφυλακίου ΝPΕ €0,3 δισ. ως διακρατούμενου προς πώληση, τον Δεκέμβριο 2023. Το οργανικό κόστος κινδύνου επί των καθαρών δανείων (συμπεριλαμβανομένων των προμηθειών διαχείρισης NPE) το 4ο τρίμηνο 2023 διαμορφώθηκε στις 58 μ.β., από 78 μ.β. ένα χρόνο πριν. Το 2023, οι οργανικές προβλέψεις δανείων διαμορφώθηκαν στα €306 εκατ., το οποίο αντιστοιχεί σε 83 μ.β.

Το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της Τράπεζας αυξήθηκε κατά 5% ετησίως το 2023, φτάνοντας στα €30,1 δισ. Η καθαρή πιστωτική επέκταση προήλθε από τις επιχειρήσεις, με τους κλάδους ενέργειας και μεταφορών να κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο, ενώ η πιστωτική επέκταση υποστηρίχθηκε επίσης από την ηγετική θέση της Πειραιώς στην ανάληψη δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, από τα οποία περίπου €250 εκατ. έχουν ήδη εκταμιευθεί. Σημειώνεται ότι το ποσό των δανείων προ απομειώσεων και προσαρμογών έως και τον Δεκέμβριο 2023 περιλαμβάνει €6,0 δισ. από ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας που σχετίζονται με τις τιτλοποιήσεις χαρτοφυλακίων ΝΡΕ που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τώρα, και συγκεκριμένα τις συναλλαγές Phoenix, Vega, Sunrise 1, Sunrise 2 και Sunrise 3.

Τέλος, οι καταθέσεις πελατών συνεχίζουν να αυξάνονται, φτάνοντας τα €59,6 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2023, αυξημένες κατά 2% τόσο σε ετήσια όσο και σε τριμηνιαία βάση. Συνολικά, η διαφοροποιημένη και σταθερή δομή καταθέσεων του Ομίλου αποτελεί βασικό πλεονέκτημα, με τις καταθέσεις της ευρείας λιανικής βάσης να αποτελούν το 51% της συνολικής βάσης καταθέσεων.

Ο επιχειρηματικός σχεδιασμός

Παρουσιάζοντας τις επικαιροποιημένες εκτιμήσεις του επιχειρηματικού της σχεδιασμού για την τριετή περίοδο 2024-2026 η τράπεζα αναφέρει στην ανακοίνωσή της ότι ο πυρήνας της στρατηγικής είναι η αξιοποίηση της θέσης της Τράπεζας ως παράγοντας ανάπτυξης και καινοτομίας για την ελληνική οικονομία, υποστηρίζοντας τους πελάτες και τους ανθρώπους της και συνεχίζοντας την παραγωγή αξίας για τους μετόχους.

Δήλωση Γιώργου Χατζηνικολάου - Προέδρου του Δ.Σ 

"Το 2023,  η παγκόσμια οικονομία κινήθηκε σταθερά εν μέσω ενός  απαιτητικού μακροοικονομικού περιβάλλοντος με γεωπολιτικές αναταράξεις, οι οποίες προκλήθηκαν από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και τον συνεχιζόμενο αντίκτυπο της εισβολής στην Ουκρανία. Ωστόσο, με την αποκλιμάκωση των τιμών  της ενέργειας, την εξομάλυνση στις εφοδιαστικές αλυσίδες στην Ευρώπη και την άρση των τελευταίων περιορισμών για τον κορονοϊό, το οικονομικό περιβάλλον παρουσίασε ανθεκτικότητα.

Η ελληνική οικονομία συνέχισε να αναπτύσσεται, κυρίως λόγω της αύξησης των διεθνών και εγχώριων επενδύσεων, του ισχυρού τουρισμού, των ισχυρών εξαγωγών και της υλοποίησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς η Ελλάδα έχει δεσμεύσει πόρους που ισοδυναμούν με το 17% του ΑΕΠ της σε επιχορηγήσεις και δάνεια, από τους οποίους το 41% έχει ήδη εκταμιευθεί. Επιπλέον, η αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελληνικής Δημοκρατίας σε επενδυτική βαθμίδα, έπειτα από περισσότερο από μια δεκαετία,  η συνετή δημοσιονομική πολιτική και το μειούμενο δημοσιονομικό έλλειμμα, καθώς και η συνεπής εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, έχουν δημιουργήσει ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων.

Ως η Τράπεζα με το μεγαλύτερο αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία, η Τράπεζα Πειραιώς έχει επωφεληθεί από το θετικό οικονομικό περιβάλλον, συνεχίζοντας να δημιουργεί αξία για την οικονομία και το σύνολο της κοινωνίας. Θωρακισμένη με ισχυρή ρευστότητα, στιβαρό  ισολογισμό και επαρκή κεφαλαιακά αποθέματα, η Τράπεζα Πειραιώς είναι έτοιμη να χρηματοδοτήσει την πορεία της χώρας μας προς τη βιώσιμη ανάπτυξη και να δημιουργήσει αξία για τους μετόχους της.

Στο πλαίσιο αυτό, το 2023 αποτέλεσε κομβική χρονιά, με την υλοποίηση πρωτοβουλιών όπως τα μέτρα στήριξης της πλημμυροπαθούς Θεσσαλίας, τις εξελίξεις στην ψηφιακή τραπεζική με έμφαση στις νέες λειτουργικότητες πληρωμών και χρηματοδότησης προς τους πελάτες μας, την ανάπτυξη του νέου μοντέλου των καταστημάτων μας με επίκεντρο την καινοτομία και την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση, και τη δημιουργία συνεργειών με ελληνικούς οργανισμούς εντός των πρωτοβουλιών κοινωνικής ευθύνης του προγράμματος EQUALL της Πειραιώς.  

Πάνω απ' όλα, η Τράπεζα Πειραιώς θα συνεχίσει να μετασχηματίζεται, ενσωματώνοντας όλες τις τελευταίες εξελίξεις στην ψηφιακή τεχνολογία και όχι μόνο, με στόχο τη διασφάλιση των συμφερόντων των εργαζομένων, των πελατών και των επενδυτών της".