Πέντε σημαντικά ψηφιακά έργα παρέδωσε η Κοινωνία της Πληροφορίας
Πέντε σημαντικά ψηφιακά έργα παρέδωσε η Κοινωνία της Πληροφορίας

Πέντε σημαντικά ψηφιακά έργα παρέδωσε η Κοινωνία της Πληροφορίας

RE+D magazine
11.12.2023

Στην ολοκλήρωση πέντε μεγάλων ψηφιακών έργων προχώρησε η Κοινωνία της Πληροφορίας.

Ειδικότερα,

- το «Ψηφιακό Κέντρο Ενημέρωσης» θα καλύψει πλήρως τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και, κατ' επέκταση, θα αποτελέσει ένα σημαντικό σύγχρονο εργαλείο για τη διασφάλιση της έγκυρης και αξιόπιστης ενημέρωσης των πολιτών καθώς και όλων των κυβερνητικών δομών. Παράλληλα, θα δημιουργήσει μια πολύ σημαντική ιστορική βάση δεδομένων και ανοιχτών πληροφοριών για τη διαφύλαξη και αξιοποίηση των αρχείων της νεότερης και σύγχρονης ιστορίας, με έμφαση σε αυτά των μέσων ενημέρωσης.

- η «Εθνική Πύλη Κωδικοποίησης» θα αποτελέσει αφενός τον ηλεκτρονικό κόμβο των κωδικοποιημένων νομοθετημάτων, τα οποία θα είναι οργανωμένα σύμφωνα με επικαιροποιημένα πρότυπα και θα διατίθενται δωρεάν στο ευρύ κοινό και αφετέρου, την πλατφόρμα μέσω της οποίας τυποποιείται το σύνολο της νομοπαραγωγικής και ρυθμιστικής ροής, θα διευκολύνεται η κωδικοποίηση και θα υποστηρίζεται η λειτουργία των δομών καλής νομοθέτησης που περιγράφεται στο πλαίσιο της «Εθνικής Στρατηγικής για την Κωδικοποίηση και Αναμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας 2018-2020».

- το «Μετοχικό Ταμείο Στρατού», με την ανάπτυξη των Ψηφιακών Υπηρεσιών, την ψηφιοποίηση του έγχαρτου Αρχείου και τις ενοποιημένες Υπηρεσίες Διαλειτουργικότητας, διαθέτει πλέον δικό του ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα και διαδικτυακή πύλη, σε συνεργασία με τον Ειδικό Κλάδο Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Στρατού (ΕΚΟΕΜΣ), τον Ειδικό Λογαριασμό Αλληλοβοηθείας Στρατού (ΕΛΟΑΣ) και το Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΤΑΥΜΤΣ).

- με τον «Ψηφιακό Μετασχηματισμό των διαδικασιών των Προξενικών Υπηρεσιών» βελτιώνονται οι υπηρεσίες που παρέχουν τα 125 ελληνικά προξενεία σε 85 χώρες ανά τον κόσμο προς τους πολίτες. Το έργο περιλαμβάνει Ψηφιακή Υπηρεσία Διαχείρισης των Αιτημάτων των πολιτών καθώς και έναν εικονικό βοηθό που έχει ήδη ενσωματωθεί στις ιστοσελίδες όλων των ελληνικών προξενικών Αρχών και απαντά γραπτά σε ερωτήσεις πολιτών, στα ελληνικά και αγγλικά και 17 ακόμη γλώσσες, με χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

- τέλος, με τις «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Εθνικού Τυπογραφείου» γίνεται ανασχεδιασμός, απλούστευση και μοντελοποίηση της διαδικασίας υποδοχής, επεξεργασίας και δημοσίευσης των ΦΕΚ, με ανάπτυξη ενός νέου σύγχρονου Πληροφοριακού Συστήματος. Έτσι, διαμορφώνεται ένα νέο περιβάλλον εξυπηρέτησης των συναλλασσόμενων πολιτών και οργανισμών, με εξατομικευμένα χαρακτηριστικά, ασφάλεια και φιλικότητα στον χρήστη, καθώς και μια εξελιγμένη, ταχύτερη λειτουργικότητα αναζήτησης ΦΕΚ από το ευρύ κοινό, ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις ενημέρωσης των ενδιαφερομένων.