Ποια είναι τα 17 ακίνητα της ICI που περνάνε στην BriQ Properties
Ποια είναι τα 17 ακίνητα της ICI που περνάνε στην BriQ Properties
  Nέα Deals  |  AEEAΠ

Ποια είναι τα 17 ακίνητα της ICI που περνάνε στην BriQ Properties

RE+D magazine
15.01.2024

Χορήγηση άδειας για διάθεση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας η αξία των οποίων αντιπροσωπεύει άνω του 51% της συνολικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας καλούνται να δώσουν οι μέτοχοι της INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL AEEAΠ

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της πώλησης και μεταβίβασης 17 ακινήτων της Εταιρείας στην εταιρεία με την επωνυμία «BriQ Properties ΑΕΕΑΠ» έναντι συνολικού τιμήματος που ανέρχεται στο ποσό των € 60.577.000

Συγκεκριμένα τα ακίνητα που θα μεταβιβαστούν στην BRIQ είναι:

ICI AKINHTA.jpg

Συνολικά σήμερα το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας αποτελείται από 34 ακίνητα συνολικής επιφάνειας  43.757 τ.μ. το οποίο αποτιμάται σε €96,2 εκατ. (βάσει εκτιμήσεων ορκωτών εκτιμητών) Ανάμεσα τους και τα κεντρικά γραφεία της Glaxo επί της Κηφισίας στο Χαλάνδρι τα οποία δεν είναι ανάμεσα στα ακίνητα που θα περάσουν στην BRIQ.

H πώληση των δεκαεπτά ακίνητων της ICI στην BriQ αποτελεί το πρώτο στάδιο στην διαδικασία συγχώνευσης δια απορροφήσεως της ICI από την BriQ Από το ποσό του τιμήματος πρόκειται να αποπληρωθούν δανειακές υποχρεώσεις που συνδέονται με τα παραπάνω ακίνητα. 

Μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβσης η Ajolico (κυρία μέτοχος της ICI με ποσοστό περίπου 78,78%) θα μεταβιβάσει λόγω πώλησης στην BriQ, μετοχές έκδοσης της ICI, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 25,92% του μετοχικού κεφαλαίου της ICI, (όπως αυτό θα διαμορφωθεί μετά τις διανομές του Σταδίου Α) έναντι ποσού €10.200.000.

Μετά την ολοκλήρωση και του σταδίου αυτού οι δύο ΑΕΕΑΠ θα προχωρήσουν σε συγχώνευση δια απορροφήσεως της ICI από την BriQ, με σχέση ανταλλαγής που έχει καταρχήν συμφωνηθεί ως μία μετοχή έκδοσης ICI για κάθε 1,41787307238 νέες μετοχές έκδοσης BriQ, ενώ οι μέτοχοι της BriQ θα διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό κοινών μετοχών που κατέχουν. 

Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2024