Πόσο έπληξαν οι πλημμύρες την κερδοφορία της JUMBO
Πόσο έπληξαν οι πλημμύρες την κερδοφορία της JUMBO

Πόσο έπληξαν οι πλημμύρες την κερδοφορία της JUMBO

Πρόταση της Jumbo για νέα έκτακτη χρηματική διανομή €1,47/μετοχή
RE+D magazine
22.09.2023

Kλειστά παραμένουν λόγω του πρωτοφανούς πλημμυρικού φαινομένου, το ένα από τα δύο καταστήματα του Ομίλου JUMBO στη Λάρισα και το κατάστημα στην Καρδίτσα τα οποία -με βάση τα περυσινά στοιχεία- αντιστοιχούσαν περίπου στο 3% του ετήσιου τζίρου των καταστημάτων στην Ελλάδα.

Κατά την 30η Ιουνίου 2023, ο Όμιλος JUMBO αριθμούσε 83 καταστήματα. Τα 53 βρίσκονται στην Ελλάδα, 5 στην Κύπρο, 9 στη Βουλγαρία και 16 στη Ρουμανία. Ο Όμιλος διέθετε ηλεκτρονικά καταστήματα στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Μέσω συνεργασιών, είχε παρουσία με 35 καταστήματα που φέρουν το σήμα της JUMBO, σε 7 χώρες (Αλβανία, Κόσοβο, Σερβία, Βόρεια Μακεδονία, Βοσνία, Μαυροβούνιο και Ισραήλ).

Τον Ιούλιο του 2023 ξεκίνησε η λειτουργεία του ηλεκτρονικού καταστήματος στη Ρουμανία.

Μέχρι το τέλος του 2023, αναμένεται να λειτουργήσουν:

  • ένα ιδιόκτητο υπερ-καταστήμα στην πόλη Iasi (Ρουμανία)
  • ένα μισθωμένο υπερ-καταστήμα στο κέντρο του Plovdiv (Βουλγαρία)

Η διοίκηση έχει λάβει μέριμνα για όλους τους εργαζόμενους της στις πληγείσες περιοχές.

Η Διοίκηση του Ομίλου JUMBO λαμβάνοντας υπόψη την μέχρι τώρα πορεία των μεγεθών, τις καταστροφικές πλημμύρες στη Θεσσαλία, τα πρώτα στοιχεία από τις πωλήσεις κατά την σχολική περίοδο καθώς και τη δυσκολία πρόβλεψης της καταναλωτικής συμπεριφοράς κατά τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο (οι -εμπορικά- πιο σημαντικοί μήνες), εκτιμά ότι η αύξηση των πωλήσεων πιθανό να κυμανθεί κοντά στα 12% έναντι της αρχικής εκτίμησης 15%. 

Υπό τις σημερινές συνθήκες, η διοίκηση εκτιμά ότι η μείωση του μεικτού περιθωρίου κέρδους θα είναι μικρότερη του 2% όπως είχε αρχικά εκτιμηθεί. Υπό αυτές τις προϋποθέσεις τα καθαρά κέρδη εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά +15% περίπου έναντι της αρχικής προσδοκίας για αύξηση κατά 10% περίπου.

Αναλυτικά τα Αποτελέσματα εξαμήνου

Οι πωλήσεις αυξήθηκαν +20,01% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2022 και ανήλθαν σε 424,83 εκατ. Ευρώ από EUR 354,00 εκατ.
Το μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε σε 55,30% από 57,04% την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο επηρεαζόμενο από τα υψηλά ναύλα.
Τα κέρδη προ Φόρων, Τόκων, και Αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν σε EUR 146,49 εκατ. από EUR 115,78 εκατ. την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο παρουσιάζοντας αύξηση κατά + 26,52%.
Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε EUR 106,45 εκατ. από EUR 78,56 εκατ., αυξημένα κατά 35,50%

Ρευστότητα

Κατά την 30.06.2023, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα και τα λοιπά κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού του Ομίλου ήταν ανώτερα του συνολικού ποσού των δανειακών υποχρεώσεων και των υποχρεώσεών του από μισθώσεις, κατά το ποσό των EUR 388,60εκατ. έναντι EUR 522,48εκατ. κατά την 31.12.2022.

Η Εταιρεία εκμεταλλευόμενη την ισχυρή και υγιή οικονομική της διάρθρωση προχώρησε τον Μάιο του 2023 στην προεξόφληση του συνόλου του κοινού ομολογιακού δανείου ύψους EUR 200εκατ, έκδοσης 2018 και λήξης το 2026 χωρίς καμία επιβάρυνση ή άλλο κόστος. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε στη συνεδρίαση της 21ης Σεπτεμβρίου, να προχωρήσει σε πρόσκληση των μετόχων της Jumbo σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 18 Οκτωβρίου 2023 με θέμα την λήψη απόφασης για έκτακτη χρηματική διανομή, που θα αποτελεί μέρος των εκτάκτων αποθεματικών από φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη προηγούμενων χρήσεων, ποσού μικτού 1,47 Ευρώ ανά μετοχή.