Που βρίσκεται η διαδικασία πώλησης του Πόρτο Καρράς
Που βρίσκεται η διαδικασία πώλησης του Πόρτο Καρράς

Που βρίσκεται η διαδικασία πώλησης του Πόρτο Καρράς

Στην περίπτωση μη έκδοσης κοινού πορίσματος θα ενεργοποιηθεί η διαδικασία για τον τρίτο ΙΑ.
RE+D magazine
18.07.2022

Δεν έχουν καταλήξει σε κοινό πόρισμα οι ανεξάρτητοι σύμβουλοι ('Independent Advisor' ή ΊΑ') που έχουν αναλάβει να εξέγξουν την συμφωνία που αφορά στη μεταβίβαση του ξενοδοχειακού συγκροτήματος Πόρτο Καρράς στην Belterra Investments συμφερόντων του ομίλου Σαββίδη.

Σημειώνεται οτι η από 15.4.2020 σύμβαση πώλησης μετοχών ('SPAs') προέβλεπε ότι η οριστικοποίηση του τιμήματος αγοραπωλησίας των μετοχών των πωλητριών εταιριών του Ομίλου θα γινόταν μετά τη διενέργεια από τον ανεξάρτητο σύμβουλο ('Independent Advisor' ή ΊΑ') ελέγχου δέουσας επιμέλειας (due diligence). Σύμφωνα με τα SPAs τα πορίσματα του ΙΑ θα οριστικοποιούνταν εφόσον τα συμβαλλόμενα μέρη δεν προέβαλαν αντιρρήσεις.

Σε περίπτωση προβολής αντιρρήσεων, εφόσον τα συμβαλλόμενα μέρη δεν κατέληγαν σε συμφωνία εντός δέκα εργασίμων ημερών, καθένα από αυτά θα μπορούσε να απευθυνθεί σε δεύτερο ανεξάρτητο σύμβουλο, ο οποίος θα εξέταζε το πόρισμα του ΙΑ και θα προσπαθούσε εντός ενός μήνα σε συνεργασία με τον τελευταίο να εκδώσουν κοινό πόρισμα. Σε περίπτωση αδυναμίας έκδοσης κοινού πορίσματος από τον πρώτο και δεύτερο ανεξάρτητο σύμβουλο, οι "Πωλητές" μαζί με την αγοράστρια εταιρία ('Belterra Investments Ltd' ) θα μπορούσαν να αναθέσουν από κοινού σε τρίτο ανεξάρτητο σύμβουλο, ο οποίος εντός ενός μήνα από την σχετική ανάθεση θα εξέδιδε το τελικό πόρισμα, το οποίο θα είναι δεσμευτικό για τα Μέρη και δε θα μπορούσε να προσβληθεί ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου και αρχής σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των SPAs.

Ως ανεξάρτητοι σύμβουλοι μπορούσαν να οριστούν μόνο οι διεθνείς ελεγκτικές εταιρίες EY, PwC, KPMG, Deloitte και Grant Thornton.

Τα μέχρι τώρα πορίσματα


Σύμφωνα με το από 5.4.2021 πόρισμα του αρχικού Ανεξάρτητου Συμβούλου (ΙΑ), από το συνολικό τίμημα των €168.887,34 χιλ θα πρέπει να εκπέσουν €70.785,81 χιλ. για χρηματοοικονομικές και λοιπές υποχρεώσεις. Έτσι το τελικό τίμημα της πώλησης για τις πωλήτριες εταιρείες σύμφωνα με το πόρισμα ανέρχεται σε €98.101,53 χιλ.

Από τα ποσά που πρέπει να εκπέσουν του τιμήματος, ήτοι των €70.785,81 σύμφωνα με το πόρισμα του αρχικού ΙΑ, έχουν ήδη παρακρατηθεί €47.823,11 που αφορούν χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις. Επίσης έχει αποδεσμευτεί από τον λογαριασμό μεσεγγύησης υπέρ της αγοράστριας ποσό €18.161,79 που αφορούν λοιπές υποχρεώσεις. Με βάση λοιπόν το πόρισμα του αρχικού ΙΑ η αγοράστρια αναμένεται να εισπράξει, από τον λογαριασμό μεσεγγύησης €4.800,91 χιλ.

Από το συνολικό τίμημα των €98.101,53 χιλ. σύμφωνα με το πόρισμα του αρχικού ΙΑ, οι πωλήτριες εταιρείες έχουν ήδη εισπράξει μετρητά κατά την πώληση €56.970,99 χιλ. Επίσης έχει αποδεσμευτεί από τον λογαριασμό μεσεγγύησης υπέρ των πωλητριών εταιρειών €23.129,06. Με βάση λοιπόν το πόρισμα του αρχικού ΙΑ οι πωλήτριες αναμένεται να εισπράξουν, από τον λογαριασμό μεσεγγύησης €18.001,48 χιλ.

Στον λογαριασμό μεσεγγύησης την 12/07/2022 παραμένουν δεσμευμένα σε κάλυψη των απαιτήσεων των πωλητριών εταιρειών αλλά και της αγοράστριας εταιρείας το συνολικό ποσό των €22.651,70 χιλ.

Κατά του πορίσματος του αρχικού ΙΑ (Deloitte) τόσο οι πωλήτριες όσο και η αγοράστρια προέβαλαν αντιρρήσεις εντός της ταχθείσας από το SPA προθεσμίας. Οι δεύτεροι ΙΑ (PwC από πλευράς των πωλητριών εταιρειών και ΕΥ από πλευράς της αγοράστριας) αλλά και ο αρχικός ΙΑ, λόγω της πολυπλοκότητας του εγχειρήματος, αρνήθηκαν να δεσμευτούν από τους προβλεπόμενους από το SPA χρόνους ολοκλήρωσης.

Η Τεχνική Ολυμπιακή πιέζει προς κάθε κατεύθυνση για την ολοκλήρωση του έργου των ανωτέρω ΙΑ. Στην περίπτωση μη έκδοσης κοινού πορίσματος, όπως ήδη προαναφέρθηκε, θα ενεργοποιηθεί η διαδικασία για τον τρίτο ΙΑ.