"Πράσινο φως" από MIG για το swap των μετοχών της Attica Συμμετοχών με την Strix
"Πράσινο φως" από MIG για το swap των μετοχών της Attica Συμμετοχών με την Strix

"Πράσινο φως" από MIG για το swap των μετοχών της Attica Συμμετοχών με την Strix

RE+D magazine
24.04.2023

Το "πράσινο φως" για την ολοκλήρωση της συναλλαγής με την Strix Holdings για την ανταλλαγή των μετοχών της Attica Συμμετοχών που ελέγχει με ομόλογα ονομαστικής αξίας 443,8 εκατ. ευρώ έδωσε το διοικητικό συμβούλιο της MIG.

Οπως λέει η εταιρεία στην ανακοίνωσή της η «MIG Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σε συνεδρίαση της 21.4.2023 το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής αποφάσισε ομόφωνα, επί τη βάσει έκθεσης ανεξάρτητου τρίτου μέρους, την παροχή αδείας για την κατάρτιση συναλλαγής μεταξύ της Εταιρίας και της «STRIX Holdings L.P.», η οποία μετά την από 13.4.2023 έγκριση της γνωστοποιηθείσας από την «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» απόκτησης ελέγχου επί της Εταιρίας από την Επιτροπή Ανταγωνισμού κατέστη συνδεδεμένο μέρος της Εταιρίας, σύμφωνα με τα άρθρα 99- 101 του Ν. 4548/2018.

Η συναλλαγή συνίσταται αφενός στην ανταλλαγή 22.241.173 μετοχών που αντιστοιχούν σε ποσοστό 10,306% του μετοχικού κεφαλαίου της «ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» («ATTICA»), τις οποίες κατέχει άμεσα η Εταιρία, και του συνόλου των μετοχών της κατά 100% θυγατρικής «MIG SHIPPING S.A.», η οποία κατέχει 149.072.510 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 69,077% του μετοχικού κεφαλαίου της ATTICA, με το σύνολο των ομολογιών: 

α) του από 14.5.2021 κοινού ομολογιακού δανείου («ΚΟΔ») έκδοσης της Εταιρίας και β) του από 31.7.2017 μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου («ΜΟΔ) έκδοσης της Εταιρίας συνολικού τρέχοντος ανεξόφλητου κεφαλαίου ονομαστικής αξίας €443,8 εκ., και αφετέρου στην τροποποίηση των Προγραμμάτων των ως άνω ομολογιακών δανείων της Εταιρίας προκειμένου να προβλεφθεί ρητώς ότι το σύνολο των ως άνω ομολογιών του ΚΟΔ και του ΜΟΔ της Εταιρίας δεν θα αποφέρουν τόκο για τις τρέχουσες εκτοκιστικές περιόδους, οι οποίες εκκίνησαν την 16.5.2022 και την 28.4.2022, αντίστοιχα, και παρατείνονται έως την 30.6.2023.