Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για τις Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης
Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για τις Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για τις Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης

Δημήτρης Ι. Παπαδομαρκάκης
07.11.2022

Στη προκήρυξη του διαγωνισμού για τη Μελέτη Καθορισμού Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης (ΖΥΣ) προχώρησε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Ο καθορισμός των ΖΥΣ αποτελεί προϋπόθεση για την λειτουργία της «Ψηφιακής Τράπεζας Γης» μέσω της οποίας θα μπορούν να γίνονται οριστικές τακτοποιήσεις των αυθαιρέτων της κατηγορίας 5, καθώς και η μεταφορά συντελεστή δόμησης.

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η εκπόνηση των μελετών καθορισμού Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης (Ζ.Υ.Σ.) και των τριών υποστηρικτικών μελετών όπως αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω:

Σύνταξη Μελέτης Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΜΠΣ).

Σύνταξη Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για την περιβαλλοντική αξιολόγηση των προτεινόμενων από τη ΜΠΣ ρυθμίσεων και κατευθύνσεων 

Σύνταξη Προκαταρκτικής Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλόλητας ως υποστηρικτική της ΜΠΣ 

Η εκτιμώμενη αξία των μελετών είναι €6.519.847,95 (χωρίς Φ.Π.Α.), και η διάρκεια της Σύμβασης δέκα οκτώ μήνες. 

Η εγγύηση συμμετοχής στη διαδικασία του διαγωνισμού ανέρχεται σε €129.105,90 (αντιστοιχεί σε ποσό που δεν ξεπερνά το 2% επί της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης). 

Προβλέπεται επίσης εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα καταθέσει ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης η οποία ανέρχεται σε 5% επί της αξίας της σύμβασης.

ΕΔΩ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ