Πρόσβαση στη χρηματοδότηση δίνει το Νέο Bauhaus
Πρόσβαση στη χρηματοδότηση δίνει το Νέο Bauhaus

Πρόσβαση στη χρηματοδότηση δίνει το Νέο Bauhaus

Κοινοβούλιο και Επιτροπή στηρίζουν την ενίσχυση της επιτυχημένης πρωτοβουλίας
Βάλια Πολίτη
05.10.2022

Μεγαλύτερη χρηματοδότηση για το Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus (ΝΕΒ), μέσα από το επικείμενο πρόγραμμα εργασίας Horizon Europe 2023-2024, το οποίο θα εγκριθεί μέχρι το τέλος του έτους ζητούν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Επιτροπή.

Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνδέσουν το NEB με το Renovation Wave, αξιοποιώντας τις λύσεις που προσφέρει το έργο για την ολοκληρωμένη, ποιοτική και βέλτιστη από πλευράς κόστους ανακαίνιση του κτιριακού αποθέματος.

Παράλληλα, υποστηρίζει τη δημιουργία ενός σήματος πιστοποίησης NEB, με βάση σαφή κριτήρια που θα αξιολογούν τη βιωσιμότητα, μέσω της οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής αξίας ενός έργου, και θα προωθούν τις συνέργειες με υπάρχοντα εργαλεία, προκειμένου να αναγνωρίζονται έργα και προϊόντα που συμβάλλουν στην επίτευξη βασικών στόχων του Νέου Ευρωπαϊκού Bauhaus, καθώς και για να διευκολύνεται η πρόσβασή τους στη χρηματοδότηση. 

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα προγράμματα χρηματοδότησης της ΕΕ θα δημιουργούν κίνητρα για την υποβολή αιτήσεων για την απόκτηση του σήματος, το οποίο θα μπορούσε να υιοθετηθεί και από τον ιδιωτικό τομέα.

Η Επιτροπή από την πλευρά της σκοπεύει να αυξήσει σημαντικά τη χρηματοδότηση για θέματα αφιερωμένα στον Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus, με προγραμματισμένο προϋπολογισμό άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ. 

Επιπλέον, προτείνει την καθιέρωση ετήσιων βραβεία NEB και τη διοργάνωση εκδηλώσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη, για την προσέγγιση περισσότερων ανθρώπων και την ευαισθητοποίηση σχετικά με την πρωτοβουλία. Μάλιστα, προτρέπει το σχεδιασμό φεστιβάλ στις ευρωπαϊκές πόλεις που επέλεξε η UNESCO ως «Παγκόσμιες Πρωτεύουσες Αρχιτεκτονικής» -την Κοπεγχάγη για το 2023 και τη Βαρκελώνη για το 2026- , προκειμένου να βελτιωθεί η προώθηση της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής και καινοτομίας.

Η συμβολή του επερχόμενου New European Bauhaus Lab στην έρευνα και την καινοτομία, καθώς και η συνεργασία του με άλλα ιδρύματα, εθνικές, περιφερειακές και τοπικές κυβερνήσεις και ενδιαφερόμενους φορείς, κρίνεται επίσης απαραίτητη. Για το λόγο αυτό, το Κοινοβούλιο προτρέπει την Επιτροπή να επιταχύνει την ανάπτυξή του και να προβλέψει την παροχή επαρκών πόρων.

Η ενίσχυση της επικοινωνίας και της προβολής του NEB είναι αδιαμφισβήτητα απαραίτητη για την αύξηση της αποτελεσματικότητας της πρωτοβουλίας, η οποία στηρίζεται ούτως ή άλλως στη δημιουργία συνεργειών, τη διεπιστημονικότητα και την πολυμορφία.

Η ανταλλαγή ιδεών και γνώσεων και η πολυμερής αξιολόγηση του αντίκτυπου των έργων που ακολουθούν τα πρότυπα του NEB είναι στοιχειώδη για την περεταίρω επιτυχία της πολιτικής, η οποία επανεξετάζεται ανά τακτά διαστήματα από την ΕΕ. Αυτός είναι και ο λόγος που η ΕΕ επιλέγει να στηρίξει το New European Bauhaus και να διευρύνει τη δράση του όσο το δυνατόν περισσότερο.